Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Оценка: 8,45
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма:
Вътрешни болести
Акредитация валидна до:
28.01.2026 г.
Оценка:
8.75
(актуализирано 28.06.2021 г.)

GoTop