Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Гръдна хирургия
Акредитация валидна до:
24.09.2026 г.
Оценка:
9,01
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Анестезиология и интензивно лечение
Акредитация валидна до: 16.07.2026 г.
Оценка:
9,07

Професионално направление: 7.1 Медицина, област на висшето образование: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Неврохирургия
Акредитация валидна до: 16.07.2025 г.
Оценка:
8,95

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Токсикология
Акредитация валидна до:
30.04.2026 г.
Оценка:
9,17

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Кардиология
Акредитация валидна до:
30.04.2026 г.
Оценка:
9,05

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Вътрешни болести
Акредитация валидна до:
30.04.2025 г.
Оценка:
8,68

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Акредитация валидна до:
09.04.2026 г.
Оценка:
9,14

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Ортопедия и травматология
Акредитация валидна до:
09.04.2026 г.
Оценка:
9,21

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Образна диагностика
Акредитация валидна до:
09.04.2026 г.
Оценка:
9,19

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Урология
Акредитация валидна до:
09.04.2025 г.
Оценка:
8,71

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Обща хирургия
Акредитация валидна до:
09.04.2026 г.
Оценка:
9,07

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма:
Детска хирургия
Акредитация валидна до:
09.04.2026 г.
Оценка:
9,07

Професионално направление: 7.1 Медицина от област: Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Спешна медицина
Акредитация валидна до: 19.10.2022 г.
Оценка: 8,96

GoTop