Често задавани въпроси

Въпрос: В трети клас, в един ден от седмицата ще се провежда мултидисциплинарно обучение, като в един модул се обедини учебно съдържание от 4 учебни предмета от различни културно-образователни области. Допустимо ли е в раздел А на новия учебен план да се изпише с общо име новият модул, който обединява тези 4 учебни предмета, и общият брой часове, който сумарно е с 0,5 час повече от сумата от броя часове по предметите по рамковия учебен план? За модула ще бъде представена учебна програма, която интегрира учебното съдържание по тези 4 предмета.

Отговор:
Съгласно § 24, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование учениците, които през учебната 2016/2017 година постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017/2018 година, учебната 2018/2019 година и учебната 2019/2020 година постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците, които през учебната 2020/2021 година постъпват в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.
През посочените учебни години останалите учениците се обучават и завършват обучението по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
Законът за степента на образованието, общообразователния минимум и учебния план – чл. 20, ал. 1, определя учениците да завършат обучението си в определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище, освен ако друго не е предвидено със закон.
Общообразователната подготовка в училищното образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети.
Изключения се допускат при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за учебния план за иновативните училища, в които общообразователната подготовка в средната степен може да се придобива чрез изучаване на интегративни учебни предмети, както и на нови допълнителни общообразователни учебни предмети, различни от посочените в чл. 3, ал. 1 на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка.


Въпрос: Имаме Гугъл платформа, до която достъпът е с потребителско име и парола. За да имате достъп до приложените линкове, които да разглеждате, трябва да Ви дадем достъп с потребителско име и парола или да постъпим по друг начин?

Отговор:
Линковете трябва да водят до съответния документ; документите трябва да могат да бъдат преглеждани и записвани свободно, и препращани, без да се иска разрешение от подателя на проекта.


Въпрос: Как трябва да изглеждат декларациите от родителите? Трябва ли да се сканират всички декларации и да се изпратят? Може ли текстът на декларацията да бъде на документ и вместо всеки родител да се подписва на отделна декларация, да се направи списък на родителите с подписи за съгласие, който да придружи документа?

Отговор:
Декларация от родител може да бъде изтеглена от електронния формуляр – т. 12, единна е за всички, като се попълва от родителя за всяко дете и се регистрира с входящ номер в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на институцията. Съхранява се в училището. Не се прикачват декларации на родителите в електронния формуляр. Директорът декларира наличието им в училището. Прикачва се протоколът от заседанието на Обществения съвет, от който да е видно, че Общественият съвет декларира съгласие за участие на учениците, които ще бъдат приети в I, V, и VIII през учебната 2017/2018 година, ако същите ученици участват в иновацията.


Въпрос: Декларацията на Обществения съвет в свободен текст ли трябва да бъде?

Отговор:
Декларацията на Обществения съвет е в свободен текст и се прикачва към електронния формуляр в съответното поле. Там може да се качи протоколът от заседанието на Обществения съвет, от който да е видно, че е взето решение за участие на тези ученици в иновацията.


Въпрос: Училищен проект за иновации с нов учебен план и нови учебни програми за кои класове могат да се прилагат?

Отговор:
Училищните проекти за иновации, които се отнасят до разработване по нов начин на учебни планове или учебни програми могат да бъдат само за учениците, които през учебната 2017/2018 г. са в І, II, V, VI и в VІІІ клас.


Въпрос: Могат ли специализираните училища – спортни, по културата и по изкуствата, да представят проект за иновация?

Отговор:
Училищата по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2, 3 от Закона за предучилищното и училищното образование – спортните училища, училищата по културата и училищата по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.


Въпрос: При въвеждане на интегрирани или нови учебни предмети общият брой учебни часове за тези предмети не може да надвишава 10% от общия брой учебни часове. Може ли да надвишава 10% от общия брой учебни часове за всеки клас?

Отговор:
При включване в раздел А и в раздел Б в учебния план на нови или интегрирани учебни предмети/модули от професионалната подготовка общият брой учебни часове за всички такива предмети не може да надвишава 10 % от общия брой учебни часове за всеки етап.

GoTop