Позитивен климат и подходяща психологическа среда

Позитивен климат и подходяща психологическа среда. Приобщаващо образование

Всички участници в образователния процес полагат координирани усилия за изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Противодействието на тормоза и насилието е обща институционална политика, като конкретните дейности по превенция и интервенция се разработват на основата на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. За преодоляване на проблемното поведение от страна на децата и учениците и за справяне с проблемите с приобщаването им в образователния процес и институционалната среда се прилагат 8 групи мерки, сред които обсъждане с класния ръководител, използване на посредник за решаване на конфликт, наставничество и др.

GoTop