Позитивна дисциплина

Позитивна дисциплинаПри работата си с децата и с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното образование основават дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. В рамките на оказваната обща подкрепа детските градини и училищата осъществяват дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които следва да са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес. Видовете дейности по мотивация и преодоляване на проблемно поведение се определят от детската градина и училището и могат да включват методи като обсъждане, използване на посредник при разрешаване на конфликт, консултация с психолог, др.

На ученици, които не изпълняват задълженията си, определени в ЗПУО, актовете по неговото прилагане и съответния правилник за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху мотивацията и преодоляване на проблемното поведение се налагат санкции. Възможните санкции са забележка, преместване в друга паралелка на същото училище, предупреждение за преместване в друго училище, преместване в друго училище, преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.

GoTop