Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Учебна 2022 – 2023 година

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 – 2023 година


Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-1642/ 25.01.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 27.01.2022 г.)


Приложения от № 1 до № 13 към Заповед № РД09-1641/25.01.2022 г., допълнена със Заповед № РД09-3175/27.05.2022 г., Заповед № РД09-3335/15.06.2022 г., Заповед № РД09-3803/ 08.08.2022 г., Заповед № РД09-3910/16.08.2022 г. и Заповед № РД09-5126/13.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 – 2023 година, състоящ се от следните приложения:

Списък на учебния комплект по учебен предмет чужд език – руски език, по учебна програма за постигане на ниво по Общата европейска езикова рамка (публ. 28.10.2022 г.)

Списък на учебниците за XI клас и за XII клас по учебни предмети по задължителни модули от профилираната подготовка съгласно Приложение № 14, утвърден със Заповед № РД09-5126/13.10.2022 г. (публ. 17.10.2022 г.)

Списък на учебниците за XII клас по учебния предмет чужд език по задължителни модули от профилираната подготовка съгласно Приложение № 13, утвърден със Заповед № РД09-3910/16.08.2022 г. (публ. 16.08.2022 г.)

Списък на учебниците за VIII, за IX и за XI клас по учебния предмет религия (християнство-православие) съгласно Приложение № 12, утвърден със Заповед № РД09-3803/08.08.2022 г. (публ. 09.08.2022 г.)

Списък на учебниците за V клас и за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии съгласно Приложение № 11, утвърден със Заповед № РД09-3335/15.06.2022 г. (публ. 15.06.2022 г.)

Списък на учебните комплекти по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, съгласно Приложение № 10, утвърден със Заповед № РД09-3175/27.05.2022 г. (публ. 30.05.2022 г.)

Списък на познавателните книжки за предучилищното образование – Приложение № 1 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците и учебните комплекти за начален етап (от I до IV клас) – Приложение № 2 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас) – Приложение № 3 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас) – Приложение № 4 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език по учебни програми за постигане на нива по Общата европейска езикова рамка – Приложение № 5 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка (XI клас и XII клас) – Приложение № 6 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците по учебни предмети от общата професионална подготовка – Приложение № 7 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове – Приложение № 8 (публ. 27.01.2022 г.)
Списък на учебниците по учебния предмет религия (християнство-православие), религия (ислям), религия (неконфесионално обучение) – Приложение № 9 (публ. 27.01.2022 г.)


Учебна 2021 – 2022 година

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021 – 2022 година


Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-94/08.01.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 08.01.2021 г.)


Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-1534/23.07.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 23.07.2021 г.)

Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по история и цивилизации за средна образователна степен (VIII – XII клас), което може да се използва за учебната 2021 – 2022 г., допълващо Списъка на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, утвърдено със Заповед № РД09-1733/20.08.2021 г. за допълнение на Заповед № РД09-94/08.01.2021 г. на министъра на образованието и науката (допълнена със Заповед № РД09-1534/23.07.2021 г.) (публ. 27.08.2021 г.)


Приложения от № 1 до № 15 към Заповед № РД09-88/06.01.2021 г., допълнена със Заповед № РД09-787/29.03.2021 г., Заповед № РД09-865/12.04.2021 г., Заповед № РД09-940/19.04.2021 г., Заповед № РД09-1378/05.07.2021 г., Заповед № РД09-1800/31.08.2021 г. и Заповед № РД09-1978/08.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021/2022 година:

Списък на учебниците по учебния предмет религия съгласно Приложение № 16 (публ. 09.09.2021 г.)

Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка за XI клас и XII клас, съгласно Приложение № 15 (публ. 02.09.2021 г.)

Списък на учебниците по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка, съгласно Приложение № 14, утвърден със Заповед № РД09-1378/05.07.2021 г. (публ. 05.07.2021 г.)

Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка съгласно Приложение № 13, утвърден със Заповед № РД09-1378/05.07.2021 г. (публ. 05.07.2021 г.)

Списък на учебниците за гимназиален етап (XII клас) по учебни предмети от общообразователната подготовка, съгласно Приложение № 12, утвърден със Заповед № РД09-940/19.04.2021 г. (публ. 20.04.2021 г.)

Списък на учебните комплекти по учебния предмет родинознание за I клас, съгласно Приложение № 11, утвърден със Заповед № РД09-865/ 12.04.2021 г. (публ. 12.04.2021 г.)

Списък на учебните комплекти по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, съгласно Приложение № 10, утвърден със Заповед № РД09-787/29.03.2021 г. (публ. 29.03.2021 г.)

  1. Списък на познавателните книжки за предучилищното образование – Приложение № 1 (публ. 08.01.2021 г.)
  2. Списък на учебниците и учебните комплекти за начален етап (от I до IV клас) – Приложение № 2 (публ. 08.01.2021 г., акт.12.01.2021 г.)
  3. Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас) – Приложение № 3 (публ. 08.01.2021 г., акт.12.01.2021 г.)
  4. Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас) – Приложение № 4 (публ. 08.01.2021 г., акт.12.01.2021 г.)
  5. Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език по учебни програми за постигане на нива по Общата европейска езикова рамка – Приложение № 5 (публ. 08.01.2021 г.)
  6. Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка – Приложение № 6 (публ. 08.01.2021 г.)
  7. Списък на учебниците за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебниците за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка – Приложение № 7 (публ. 08.01.2021 г.)
  8. Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове – Приложение № 8 (публ. 08.01.2021 г.)
  9. Списък на учебниците по учебния предмет религия (християнство-православие), религия (ислям), религия (неконфесионално обучение) – Приложение № 9 (публ. 08.01.2021 г.)

Учебна 2020 – 2021 година


Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020 – 2021 година

Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по български език и литература – Приложение № 2, утвърден със Заповед № РД09-1511/14.07.2020 г. за допълване на Заповед № РД09-49 от 13.01.2020 г за Списъка на одобрените учебни помагала за чужбина (публ. 14.07.2020 г.)

Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-49/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 17.01.2020 г.)


Приложения от № 1 до № 13 към Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със Заповед № РД09-1245/ 29.05.2020 г., Заповед № РД09-1512/14.07.2020 г. и Заповед № РД09-1703/10.08.2020 г. за утвърждаване на Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година:

Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка – съгласно Приложение № 12 към Заповед № РД09-1703/10.08.2020 г., допълваща Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. (публ. 12.08.2020 г.)

Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво А2 по Общата европейска езикова рамка – съгласно Приложение № 13 към Заповед № РД09-1703/10.08.2020 г., допълваща Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. (публ. 12.08.2020 г.)

Списък на учебниците по учебния предмет религия (християнство-православие), религия (ислям), религия (неконфесионално обучение) – съгласно Приложение № 11 към Заповед № РД09-1512/14.07.2020 г. за допълнение на Заповед № РД09-48/13.01.2020 г., допълнена със Заповед № РД09-1245/29.05.2020 г. (публ. 14.07.2020 г.)

Заповед № РД09-1245/ 29.05.2020 г. за допълнение на Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. за утвърждаване на Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година (публ. 02.06.2020 г.)

Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година – списък на учебниците за гимназиален етап – XI клас, по учебни предмети от общообразователната подготовка (Приложение № 9) (публ. 02.06.2020 г.)

Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година – списък на учебните комплекти* по учебен предмет чужд език за постигане на нива по Oбщата европейска езикова рамка (Приложение № 10)(публ. 02.06.2020 г.)

Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година, състоящ се от следните приложения (публ. 17.01.2020 г.):

Списък на познавателните книжки за предучилищното образование – Приложение № 1 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебниците и учебните комплекти за начален етап (от I до IV клас включително) – Приложение № 2 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас включително) – Приложение № 3 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас включително) – Приложение № 4 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език по учебни програми за постигане на нива по Общата европейска езикова рамка – Приложение № 5 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебниците за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебниците за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка– Приложение № 6 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове – Приложение № 7 (публ. 17.01.2020 г.).
Списък на учебните комплекти по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух – Приложение № 8 (публ. 17.01.2020 г.).


Учебна 2019/2020 година


Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2019 – 2020 година

Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-1727/26.06.2019 на министъра на образованието и науката

Приложения от № 1 до № 11 към Заповед № РД 09-377/17.01.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД 09-841/18.03.2019 г., допълнена със Заповед № РД 09-1077/09.04.2019 г., Заповед № РД09-1408/22.05.2019 г., Заповед № РД09-1759/28.06.2019 г. и със Заповед № РД09-2084/16.08.2019 г. :

Списък на учебниците за X клас по учебния предмет история и цивилизации, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2084/16.08.2019 г. на министъра на образованието и науката – Приложение № 11 (публикувано на 16.08.2019 г.)

Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година – Приложение № 10

Списък на учебниците и учебните комплекти за IV клас и на учебниците за X клас, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година – Приложение № 9

Списък на учебниците за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебниците за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебните комплекти по чужд език – руски език, за постигане на ниво B1.1 (A1-A2-B1.1) от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година – Приложение № 8

Списък на познавателните книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група, които може да се използват в системата на предучилищното образование през учебната 2019/2020 година – Приложение № 7

Списък на познавателните книжки, които може да се използват в системата на предучилищното образование за учебната 2019/2020 година

Списък на учебниците и учебните комплекти* за начален етап (от I до IV клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка:
1. Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система.
2. Учебниците и учебните комплекти за ІV клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата, открита със Заповед № РД09-11/08.01.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година

Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас включително), които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: 1. Учебниците за X клас ще бъдат допълнително включени в списъка след приключване на процедурата, открита със Заповед № РД 09-319/23.02.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Списък на учебните комплекти* по чужд език по учебни програми за постигане на нива от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система

Списък на учебните комплекти* по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, които може да се използват в системата на училищното образование за учебната 2019/2020 година
Забележка: Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката в единна система.


Учебна 2018 – 2019 година


Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за учебната 2018 – 2019 година


Учебна 2017 – 2018 година


Списъци на учебници и учебни комплекти за учебната 2017 – 2018 година

Забележка:
Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, одобрени в единна система с учебника.Учебна 2016 – 2017 година


Списъци на учебниците и учебните комплекти, които се използват в системата на училищното образование за учебната 2016 – 2017 година


Списъци на учебни помагала


Списък на одобрените учебни помагала, в периода 2003-2015 година съгласно действащата Наредба № 5 от 2003 година за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

Към списъка са добавени учебните помагала, одобрени със Заповед № РД09-121/29.01.2014 г., Заповед №РД09-320/04.03.2014 г., Заповед № РД09-244/05.03.2015 г. и Заповед № РД09-902/06.07.2015 година на министъра на образованието и науката.


Списъци на учебни помагала

GoTop