Списъци на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, които могат да се ползват в системата на предучилищното и училищното образование

Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2024 – 2025 година

Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2024 – 2025 година, утвърден със Заповед РД09-165/23.01.2024 г. г. на министъра на образованието и науката (публ. 25.01.2024 г.)

Приложения от № 1 до № 10 към Заповед № РД09-172/23.01.2024 г., допълнена със Заповед № РД09-246/31.01.2024 г., за утвърждаване на Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2024/2025 година (публ. 26.01.2024 г.)

Списък на познавателните книжки за предучилищното образование съгласно Приложение № 1. (публ. 26.01.2024 г., акт. 29.01.2024 г.)
Списък на учебниците и учебните комплекти за начален етап съгласно Приложение № 2. (публ. 26.01.2024 г.)
Списък на учебниците за прогимназиален етап съгласно Приложение № 3. (публ. 26.01.2024 г.)
Списък на учебниците за гимназиален етап съгласно Приложение № 4. (публ. 26.01.2024 г.)
Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език по учебни програми за постигане на нива по Общата европейска езикова рамка съгласно Приложение № 5. (публ. 26.01.2024 г.)
Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка съгласно Приложение № 6. (публ. 26.01.2024 г.)
Списък на учебниците по учебни предмети от общата професионална подготовка съгласно Приложение № 7. (публ. 26.01.2024 г.)
Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език – турски език, в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове съгласно Приложение № 8. (публ. 26.01.2024 г.)
Списък на учебниците по учебния предмет религия (християнство-православие), религия (ислям), религия (неконфесионално обучение) съгласно Приложение № 9. (публ. 26.01.2024 г.)
Списък на учебните комплекти по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух съгласно Приложение № 10”.(публ. 01.02.2024 г.)


Списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2023 – 2024 година


Списък на учебните помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, които може да се използват за учебната 2023 – 2024 година, утвърден със Заповед № РД09-115/24.01.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 26.01.2023 г.)


Приложения от № 1 до № 14 към Заповед № РД09-76/18.01.2023 г., допълнена със Заповед № РД09-586/16.03.2023 г. , Заповед РД09-1121/25.05.2023 г. , Заповед № РД09-1593/26.07.2023 г., Заповед № РД09-1822/14.08.2023 г., Заповед № РД09-3414/ 25.10.2023 г. и РД09-3417/ 25.10.2023 г. за утвърждаване на Списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2023/2024 година

Списък на учебниците за V клас и за VI клас по учебния предмет религия (неконфесионално обучение) съгласно Приложение 15 (публ. 27.10.2023 г.)

Списък на учебниците за профилирана подготовка за XII клас по учебния предмет информатика и по учебния предмет чужд език – испански език, немски език и френски език – ниво В1.1 по ОЕЕР съгласно Приложение 14 (публ. 27.10.2023 г.)

Списък на учебниците за X и за XII клас по учебния предмет религия (християнство-православие) съгласно Приложение 13 (публ. 30.08.2023 г.)

Списък на учебните комплекти по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух съгласно Приложение № 12 (публ. 26.07.2023 г.)

Списък на учебниците за VII клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии съгласно Приложение № 11 (публ. 26.05.2023 г.)

Списък на учебниците за V клас и VI клас по учебните предмети математика и география и икономика съгласно Приложение № 10 (публ. 17.03.2023 г.)

Списък на познавателните книжки за предучилищното образование съгласно Приложение № 1 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците и учебните комплекти за начален етап (от I до IV клас) съгласно Приложение № 2 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците за прогимназиален етап (от V до VII клас) съгласно Приложение № 3 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците за гимназиален етап (от VIII до XII клас) съгласно Приложение № 4 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебните комплекти по учебен предмет чужд език по учебни програми за постигане на нива по Общата европейска езикова рамка съгласно Приложение № 5 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците по учебни предмети за профилирана подготовка съгласно Приложение № 6 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците по учебни предмети от общата професионална подготовка съгласно Приложение № 7 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебните комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове съгласно Приложение № 8 (публ. 19.01.2023 г.)

Списък на учебниците по учебния предмет религия (християнство-православие), религия (ислям), религия (неконфесионално обучение) съгласно Приложение № 9 (публ. 19.01.2023 г.)


GoTop