Кадрово осигуряване на Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава

З А П О В Е Д

№ РД 09-1177/16.07.2018 г.

На основание чл. 216, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с доклад от директора на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

ОБЯВЯВАМ

Свободни места за учебната 2018/2019 година, както следва:

 1. За длъжността „учител, начален етап на основното образование“ – 1 място.
 2. За длъжността „учител, начален етап на основното образование“ (в група за целодневна организация на учебния ден) – 1 място.
 3. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап“ (български език и литература) – 2 места.
 4. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап“ (английски език) – 1 място.
 5. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап“ (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии) – 1 място.
 6. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап“ (изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество) – 1 място.
 7. За длъжността „учител спортна подготовка“ (физическо възпитание и спорт) – 1 място.

I. Изисквания към кандидатите

 1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по споразумението на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.
 3. Да не са лишени от право да упражняват професията.
 4. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4/01.11.2017 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
 5. Да нямат прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 или чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за заемане на съответната длъжност.
 6. Да са придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
 7. Да имат не по-малко от 3 години учителски стаж.
 8. През предходната учебна година и към момента на кандидатстването да работят в системата на предучилищното и училищното образование, в регионално управление по образованието или в Министерството на образованието и науката.

II. Необходими документи

 1. Заявление до министъра на образованието и науката с професионални мотиви за заемане на длъжността (с посочени телефон за връзка и адрес на електронна поща).
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършено висше образование, документ за придобита професионална квалификация „учител“ съгласно разпоредбата на чл. 24 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти съобразно длъжността, за която се кандидатства (копия).
 4. Трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, доказващ осигурителен стаж (копия).
 5. Документ, удостоверяващ, че кандидатът отговаря на изискването по Раздел I, т. 8 от настоящата заповед.
 6. Документ за самоличност (копие).
 7. Други документи, доказващи професионален опит, ако кандидатът притежава такива (копия):
  – документ за присъдена професионално-квалификационна степен;
  – документ, удостоверяващ владеенето на един от следните чужди езици: английски, немски, френски, словашки.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 17 до 23 юли 2018 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията на документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да бъдат оформени към датата на подаването им.

III. Заемане на свободните места

Свободните места се заемат чрез:

 1. Подбор по документи.
 2. Интервю.

До участие в интервюто не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по Раздел I от настоящата заповед.

Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто по електронна поща на посочените от тях адреси.

По време на интервюто кандидатите се оценяват по следните компетентности, съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т.1 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • академична компетентност (първоначална професионална подготовка, умения за учене през целия живот);
 • педагогическа компетентност (планиране на урок или на педагогическа ситуация, организиране и ръководене на образователния процес, оценяване на напредъка на учениците, управление на процесите в отделни групи или паралелки от класове);
 • комуникативна компетентност (умения за работа в екип, умения за работа с родители и други заинтересовани страни);
 • административна компетентност.

Министърът на образованието и науката взема окончателно решение за заемане на свободните места за длъжността „учител“.

С одобрените кандидати министърът на образованието и науката сключва срочни трудови договори по реда на чл. 68, ал 1, т. 2 от Кодекса на труда – за учебната 2018/2019 година.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Министерството на образованието и науката и на електронните страници на регионалните управления на образованието.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър.

GoTop