Конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в чуждестранни университети

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

 1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
 2. Запорожки национален университет, Украйна

I. Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания:

 1. Да са български граждани, да преподават в български държавни висши училища или да работят в структурата на Българската академия на науките към момента на кандидатстване;
 2. Да имат висше филологическо образование – българска или славянска филология;
 3. Да имат най-малко тригодишен преподавателски стаж във висше училище и да притежават образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование „Хуманитарни науки“, направление „Филология“;
 4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на минимум B2 ниво от Общоевропейската референтна езикова рамка.

II. Допълнителни изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните университети:

 1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
 • Образователна степен „магистър“ или по-висока;
 • Преподавателски опит минимум 2 или повече години;
 • Възраст под 59 години;
 • добро здравословно състояние;
 • Добри познания по познания по българска филология, история и лингвистика;
 • Майчин български език;
 • Желание и отговорност към работния процес.
 1. Запорожки национален университет, Украйна

Преподавателят следва да притежава образователна и научна степен „доктор“ (PhD) или кандидат на филологическите науки.

Преподавателят ще преподава на студенти в образователна степен „бакалавър“ на следните специалности: „Филология“, програма „Славянски превод (български)“, български език като втори чужд език на магистърско образователно ниво по програма „Руски език и чужда литература. Втори език“, български език като избирателна дисциплина за бакалавърска степен по програми „Туризъм“, “Журналистика“, „Странознание“.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно информацията, получена от приемащите университети.

Финансовите и административните условия по изпращането на преподавателите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът и класирането на кандидатите се осъществяват на два етапа – по документи и чрез интервю. В срок до 22 февруари (петък) 2019 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН – ТУК. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса (формулярът може да се свали от интернет страницата на МОН – ТУК. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) ;
 4. Списък на научните трудове и публикации;
 5. Мотивационно писмо (максимално 1 стр.);
 6. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
 7. Актуален документ за преподавателски и общ трудов стаж (служебна бележка);
 8. Копие от трудова книжка;
 9. Копие от личната карта;
 10. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
 11. Актуална снимка, формат 3/4 см (моля да се прикрепи към биографичната справка);
 12. Други документи по преценка на кандидата (описват се).

* * *

Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск) заедно с екземплярите на хартия.

Всеки кандидат може да кандидатства за едно преподавателско място.

Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков”
№ 2А, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Краен срок за подаване на документите: 22 февруари (петък) 2019 г. Документи с пощенско клеймо 22 февруари, но получени след 26 февруари 2019 година, няма да бъдат разглеждани.

Подадените документи не подлежат на връщане.

При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора.

 • За преподаватели не могат да кандидатстват лица, които вече са били такива, ако от завръщането им не са изминали 2 (две) години.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно.

GoTop