Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
град София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, протоколите за сътрудничество и обмен с образователните министерства на Р Молдова и Украйна и Спогодбата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на науката и висшето образование на Р Казахстан и Министерството на здравеопазването, образованието и спорта на Р Казахстан

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
 2. Преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;
 3. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Р Молдова;
 4. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
 5. Преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова;
 6. Преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан;
 7. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;
 8. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в отдел „Образование“ към Градския изпълнителен комитет в гр. Бердянск и преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна
Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:
 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели/учители по български език и литература през последните три години да са действащи преподаватели/учители на трудов договор в системата на висшето или училищното образование на територията на Р България;
 • Кандидатите за преподаватели по музика могат да бъдат музиканти, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по музика да имат най-малко три години стаж в системата на образованието или културата (включително читалища);
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.
Допълнителни изисквания към кандидатите:
 • За преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей“, гр. Кишинев, Р Молдова
  – да участва в подготовката на национални и международни събития и провеждане на национални празници и чествания;
  – да осъществява подготовка на ученици за участие в литературни конкурси, състезания и олимпиади;
  – да владее руски език на основно ниво;
 • За преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей“, гр. Кишинев, Р Молдова
  – да владее руски език писмено и говоримо;
 • За преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова
  – да има необходимите умения и квалификация за провеждане на учебни занятия по следните дисциплини: солфеж, теория на музиката, хармония, музикален анализ и български фолклор;
  – добро ниво на владеене на руски език;
 • За преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан
  – да владее руски език писмено и говоримо;
  – да има задълбочени познания по история на България;
  – да притежава компютърна грамотност и умения за осъществяване на дистанционно обучение по български език и литература;
 • За преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна
  – да владее руски или украински език на добро ниво;
 • За преподавател по методика на преподаването на български език и литература в отдел „Образование“ към Градския изпълнителен комитет в гр. Бердянск и преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“
  – да има опит в работата с ученици
Необходими документи за участие в конкурса:

Ø В срок до 31 май 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 1. Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2. Формуляр (по образец) за участие в конкурса – може да се свали ТУК;
 3. Копие от трудова книжка;
 4. Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5. Копие от диплома за висше образование;
 6. Подробна автобиография;
 7. Актуална снимка;
 8. Списък на публикации (ако има такива).

* * *

Ø Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в Приемната на партерен етаж в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо). Кандидатури, получени в МОН след 5 юни 2019 г., независимо от датата на пощенското клеймо за изпращане, няма да бъдат разглеждани.

Ø Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

Ø Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.

Ø Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Ø Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.

Ø Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Ø Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

GoTop