Електронни административни услуги

С лице към хората


Административните услуги, предоставяни от Министерството на образованието и науката, са достъпни чрез Портала на електронното управление www.egov.bg за граждани и юридически лица, притежаващи валидно удостоверение за електронен подпис, които могат да заявяват извършването на услугата (с приложени сканирани изображения на необходимите документи).

Електронните административни услуги могат да се заявят на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi?supplierId=81


Министерството на образованието и науката и Министерството на електронното управление съвместно работят върху намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса, като разработиха две вътрешни електронни услуги.

Вече не е необходимо гражданите и бизнеса да заявяват услугите за „Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката“ и “Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката“ .

Услугите са разработени като вътрешни и административните органи, на които е необходимо съгласие от Министерството на образованието и науката ще го изискат по служебен път.

(публикувано на 09.02.2023 г.)


GoTop