Най-често срещани въпроси и отговори

С лице към хората

Въпрос: Какви документи се изискват за издаване на удостоверение за УП-2, УП-3?

Отговор: Попълва се заявление по образец. Може да го получите на място в Центъра за административно обслужване или да се изтегли от сайта на Министерството на образованието и науката (МОН). Образците на заявления са публикувани на интернет страницата на МОН в рубриката ,,Административно обслужване“. При необходимост допълнително може да Ви бъде поискано представяне на копие на трудова книжка.


Въпрос: Какви документи са необходими за издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) на редовен докторант, завършил в чужбина?

Отговор: Попълнено заявление по образец, документи, доказващи обучението на редовен докторант (напр. копие от трудова книжка за периода, копие от диплома за завършена докторантура, документ за присъдена или призната научна степен, копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура или други).


Въпрос: Заплаща ли се услугата за издаване на УП-2, УП-3?

Отговор: Не. Тези услуги са безплатни.


Въпрос: Какъв е срокът за издаване на документа?

Отговор: 14 календарни дни.


Въпрос: Какви са начините за подаване на документите?

Отговор: Лично в Центъра за административно обслужване, по пощата, с куриерска фирма и на място от упълномощено лице (пълномощното трябва да е нотариално заверено).


Въпрос: Издавате ли удостоверение за образователно-квалификационна степен за страната?

Отговор: Не. Само за чужбина, като трябва да се цитира държавата, за която е необходим документът.


Въпрос: Какви документи са необходими?

Отговор: Заявление по образец; оригинал или нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше или полувисше образование и приложението към дипломата; диплома в оригинал или заверено копие от дипломата за предходно висше образование; нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице).


Въпрос: Какъв е срокът за издаване на удостоверението?

Отговор: Пет (5) работни дни, освен в случай на необходимост от проверка. Тогава срокът започва да тече след получаване на резултатите от проверката.


Въпрос: Заплаща ли се услугата?

Отговор: Не. Тази услуга е безплатна.


Въпрос: Каква е процедурата за подаване на документи?

Отговор: Попълва се заявление по образец, което може да получите на място или да изтеглите от сайта на Министерството на образованието и науката. Документите може да подадете лично на място в Центъра за административно обслужване на Министерството на образованието и науката или чрез упълномощено лице, като пълномощното трябва да е нотариално заверено. Заявлението с приложените документи можете да изпратите по пощата или с куриерска фирма


Въпрос: Завършил/а съм висше/полувисше образование преди 27.12.1995 г., като в дипломата ми няма посочена образователно-квалификационна степен. Може ли да се преиздаде моята диплома на съответна образователно-квалификационна степен?

Отговор: Не. Законът за висшето образование урежда правата на завършилите висше/полувисше образование до 27.12.1995 г. или специалист по… до 22.05.2007 г., без необходимост от преиздаване на образователните документи.
При необходимост се издава удостоверение за техните права за ползване правата на завършили образователно-квалификационна степен.


Въпрос: Кой издава удостоверение АПОСТИЛ?

Отговор: Издаване на удостоверение AПОСТИЛ на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното и училищното образование и от Министерството на образованието и науката и неговите звена се извършва от Националния център за информация и документация (НАЦИД), намиращ се в град София булевард ,,Д-р Г. М. Димитров“ № 52-A. Телефони за връзка: 02/8173835, 02/8173849, 02/8173859.


Въпрос: Къде може да се явим на изпит по български език за придобиване на българско гражданство?

Отговор: Изпитите за установяване степента за владеене на български език при придобиване на българско гражданство се организират и провеждат от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Адрес: град София, булевард ,,Цариградско шосе“ № 125, блок 5. Телефон за връзка: 02/9705611.
Въпрос: Как може да бъде върната погрешно внесена сума на банковата сметка на Министерството на образованието и науката ?
Отговор: В Центъра за административно обслужване. За целта се попълва заявление по образец и се прилага копие от платежното нареждане.


Въпрос: Как се заплаща дължимата държавна такса за вписване, промени и отписване на частни детски градини и училища в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование?
Отговор: На ПОС терминал в Центъра за административно обслужване или по банков път.


Въпрос: Необходимо ли ми е пълномощно за подаване и получаване на документи?

Отговор: Пред Министерството на образованието и науката гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника.


Въпрос: Как се предоставя закрила на дете с изявени дарби?

Отговор: За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби се подава искане по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на МОН, секция „Приобщаващо образование“, рубрика „Закрила на деца с изявени дарби“,
https://www.mon.bg/bg/100680.
Не е необходимо да се прилагат копие на удостоверение за раждане, копие на лична карта на ученика, служебна бележка, че детето е ученик. Тази информация се установява служебно.Как се легализират документи за завършено образование и обучение в училище на чужда държава?

Съгласно НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците завършено образование и обучение в училище на чужда държава се удостоверява с документ, издаден от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в която са издадени документите, и считано за част от системата на светското училищно образование на съответната държава, като завършеното образование и обучение в съответното училище на чужда държава се удостоверява и с документ, издаден от компетентен орган, определен като такъв от законовите разпоредби на съответната държава.

Признаването се извършва от експертна комисия към всяко регионално управление на образованието, в което следва да бъдат подадени следните документи:

  1. заявление и формуляр по образец;
  2. документ за училищно образование и професионална квалификация;
  3. справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;
  4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;
  5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава;
  6. документ за платена държавна такса.

Документите по точки 1, 2, 3, 4 и 6 се подават в оригинал, а документите по точка 5 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа, като при необходимост се представят допълнително и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията.

Експертната комисия извършва експертна оценка на представените документи и взема решение за признаване или за отказ за признаване, като отчита:

  1. продължителността на обучението;
  2. вида на училището, в което е проведено обучението;
  3. изучаваните учебни предмети и общия хорариум по всеки един от тях;
  4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите. При признаване комисията издава Удостоверение, в което вписва решението си и евентуалните приравнителни изпити, които съответното лице трябва да положи.


Въпрос: Къде се издава удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от български образователни институции?

Отговор: Удостоверението APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи се издава от НАЦИД, електронен адрес на Центъра за административно обслужване: https://nacid.bg/bg/services/


Въпрос: Къде се издава удостоверение за владеене на български език?

Отговор: Удостоверението за владеене на български език се издава от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Електронен адрес: http://copuo.bg/page.php?c=24&d=19


Въпрос: Къде се подават документите за признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави?

Отговор: Документите за признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, се подават в РУО, https://www.mon.bg/bg/324


Въпрос: Къде се подават документите за признаване на образователно-квалификационни степени на висше образование на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища?

Отговор: Документите за признаване на образователно-квалификационни степени на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се подават в НАЦИД. Електронен адрес на Центъра за административно обслужване: https://nacid.bg/bg/services/


Въпрос: Къде се подават документите за признаване на образователна и научна степен „доктор“, придобита в чужбина?

Отговор: Документите за признаване на образователна и научна степен „доктор“, придобита в чужбина, се подават в НАЦИД. Електронен адрес на Центъра за административно обслужване: https://nacid.bg/bg/services/

GoTop