Заплащане на административни услуги

С лице към хората

Министерството на образованието и науката предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство.

ПОС терминалното устройство се намира в Центъра за административно обслужване на МОН, стая № 4, където се подават и заявленията за предоставяне на административни услуги и се консултират потребителите.

ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване.

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИХОДНА БАНКОВА СМЕТКА НА МОН ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:
БНБ Централно управление, пл. „Батенберг“ № 1
IBAN – BG 50BNBG96613000149101;
BIC – BNBGBGSD.

GoTop