Плащания в СЕБРА – кодове за вид плащания

Информация за плащанията в СЕБРА на МОН на ниво първостепенна и второстепенна система по дни може да намерите в каледара

В изпълнение на Постановление № 299 на Министерския съвет от 2016 г. се публикува настоящата ежедневна информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на първостепенната система на Министерството на образованието и науката общо и по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане (без Българската академия на науките и държавните висши училища, които са обособени като самостоятелни първостепенни системи).

За държавните общообразователни, специални и професионални училища и гимназии, информацията за ежедневните плащания се публикува по шестразряден код на второстепенната система в СЕБРА – регион.

Обобщената ежедневна информация за Българската академия на науките и за държавните висши училища се публикува от Министерството на финансите. Информацията за плащанията на подведомствените разпоредители на самостоятелните първостепенни системи на Българската академия на науките и на държавните висши училища, включени в СЕБРА се публикува на електронните страници на БАН и на съответните ДВУ.

Информацията за извършените плащания в СЕБРА се класифицира по кодове за вид плащане, в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции в следните основни направления:

1. плащания за персонал – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 01 – Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала – нетна сума за изплащане
 • Код 02 – Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
 • Код 03 – Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
 • Код 05 – Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)

2. плащания за текуща издръжка – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 10 – Издръжка
 • Код 18 – Други разходи
 • Код 20 – Разходи за лихви
 • Код 30 – Текущи субсидии за предприятия
 • Код 40 – Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства

3. плащания за капиталови разходи – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 50 – Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери

4. трансфери за други бюджети – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 60 – Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки

5. плащания в частта на финансирането – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 70 – Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
 • Код 80 – Погашения по банкови заеми
 • Код 88 – Средства на разпореждане – плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
 • Код 89 – Друго финансиране – плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.
 • Код 90 – Възстановени приходи – плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
 • Код 91 – Теглене на левове в брой
 • Код 92 – Закупуване на валута в брой
 • Код 93 – Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
 • Код 94 – Откриване на акредитив
 • Код 95 – Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
 • Код 96 – Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
 • Код 97 – Операции по откриване/закриване на депозити

6. служебни банкови операции – кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • От Код 98 до Код 99 – Служебни операции в БНБ
GoTop