Връзки

Други институции

Регионални управления на образованието

Телефони, e-mail и web адреси на Регионални управления на образованието


Образователни сайтове

Информация относно ЕС за деца, младежи и учители

http://europa.eu/kids-corner

Детски кът

http://europa.eu/kids-corner/index_bg.htm

Кът на учителя

http://europa.eu/teachers-corner/index_bg.htm

E-образование

http://www.e-edu.bg

Национален образователен портал

http://start.e-edu.bg

Българският портал на знанието

www.znam.bg

Национална мрежа от виртуални библиотеки

www.bvu-bg.eu/nmvb

Информационен портал „Мрежа на учителите новатори“

www.teacher.bg

Европейски образователни програми

www.hrdc.bg


Центрове

Институт по публична администрация

www.ipa.government.bg

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

http://coiduem.mon.bg

Център за развитие на човешките ресурси

www.hrdc.bg

Национален център за информация и документация (НАЦИД)

www.nacid.bg

Регулирани професии в Република България

http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=40

Център на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища

www.buct.org

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)

www.ckoko.bg

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

www.niod.bg

Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

www.nbimcc.org


Държавни агенции и комисии

Национална агенция за оценяване и акредитация

www.neaa.government.bg

Национална агенция за професионално образование и обучение

www.navet.government.bg

Държавна агенция за закрила на детето

www.sacp.government.bg

Комисия за защита на личните данни

http://cpdp.bg


Организации, предлагащи ученически отдих

„Ученически отдих и спорт“ ЕАД

www.uos-ead.eu

Център за отдих и обучение – София

www.mon-coo.com


Регистри

Административeн регистър

http://iisda.government.bg/

Регистър на обществените поръчки

www.aop.bg

Държавни институции

Президент

www.president.bg

Парламент

www.parliament.bg

Министерски съвет

www.government.bg

Портал за децентрализация

www.self.government.bg/contacts

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mlsp.government.bg

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.mi.government.bg

Министерство на вътрешните работи mvr.bg

Министерство на труда и социалната политика

https://www.mlsp.government.bg/

Министерство на финансите

www.minfin.bg

Министерство на отбраната

www.md.government.bg

Министерство на правосъдието

www.justice.government.bg

Министерство на външните работи www.mfa.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

www.mtitc.government.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

www.mzh.government.bg

Министерство на здравеопазването

www.mh.government.bg

Министерство на културата

www.mc.government.bg

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Министерство на младежта и спорта

http://mpes.government.bg


Университетски електронни страници

Списък на университетските електронни страници


Проект „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища“

http://unitraining.mon.bg

GoTop