Второстепенни звена

Национален инспекторат по образованието

Д-Р АНЕЛИЯ АНДРЕЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 20


Изпълнителна агенция „Програма за образование“

ПРОФ. ДХН ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 106


Национална агенция за оценяване и акредитация

ЕЛИЗА СТЕФАНОВА

Председател

Обща численост на персонала: 30 души


Национална агенция за професионално образование и обучение

МАРИЯНА ПАВЛОВА

Председател

Обща численост на персонала: 21 души


Национален център за информация и документация

ВАНЯ ГРАШКИНА-МИНЧЕВА

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 45 души


Национален студентски дом

НИКОЛА ТАНАКОВ

Директор

Обща численост на персонала: 4 души


Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЛАЛО КАМЕНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 6 души


Център за развитие на човешките ресурси

МИХАИЛ БАЛАБАНОВ

Изпълнителен директор

Обща численост на персонала: 40 души


Фонд „Научни изследвания“

ПРОФ. ДХН ЮРИЙ КЪЛВАЧЕВ

Управител

Обща численост на персонала: 12


Национален музей на образованието – Габрово

ЛЮБКА ТИНЧЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 11 души


Национален STEM център

НАЙДЕН ШИВАРОВ

Директор

Обща численост на персонала: 46 души


Център за информационно осигуряване на образованието

ИВАНКА КАРАМИЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 12 души


Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ”

ЕМИЛ СПАХИЙСКИ

Директор

Обща численост на персонала: 21 души


Център на учебно-тренировъчните фирми

ДАРИЯ МАВРУДИЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 2 души


Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката

ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА

Директор

Обща численост на персонала: 17 души


Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

НЕДА КРИСТАНОВА

Директор

Обща численост на персонала: 25 души


Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

ДИМИТЪР АСЕНОВ

Директор

Обща численост на персонала: 24 души


Национален дворец на децата

ТАТЯНА ДОСЕВА

Директор

Обща численост на персонала: 56 души


Държавен логопедичен център – София

Директор


GoTop