Инспекторат

Зара Добрева

ръководител на инспекторат

тел.: 02 9198 891
e-mail: [email protected]


Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на министъра при осъществяването на дейността на министерството, неговите териториални звена и второстепенните разпоредители с бюджет и е на пряко подчинение на министъра.

Инспекторатът:

  1. анализира ефективността на дейността на администрацията;
  2. проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работа в администрацията;
  3. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
  4. извършва проверка на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
  5. осъществява дейности по превенция и борба с корупцията и избягване конфликт на интереси;
  6. проверява спазването на трудовото и уреждащото държавната служба законодателство;
  7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
  8. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.

Инспекторатът извършва проверка въз основа на заповед на министъра. За резултатите от проверката се изготвя доклад, който се представя на министъра.

Инспекторатът в министерството осъществява административен контрол и върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет, и върху териториалните звена на министерството.

Инспекторатът ежегодно представя отчет за дейността си пред министъра.

GoTop