Връзки с обществеността и протокол

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Пресцентър: тел.: 02 9217 744, 02 9217 512, e-mail: [email protected]


  1. разработва програма за представяне дейността на министерството, осигурява провеждането на информационната политика на министерството, планира и координира осъществяването ѝ;
  2. организира информационни кампании за предварително представяне на подготвяни от министерството проекти на нормативни актове;
  3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване на общественото мнение за дейността на министерството;
  4. осигурява прозрачност и публичност на дейността на министерството;
  5. поддържа страницата на министерството в интернет.
  6. (нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) организира протоколните представяния на министъра и на членовете на политическия кабинет;
  7. (нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с представителствата на водещи сдружения, организации и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
  8. (нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
  9. (нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) подготвя и изпраща поздравителни и съболезнователни телеграми, поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция на министъра.
GoTop