Сигурност на информацията

Служител по сигурността на информацията

Евдокия Алексиева

тел: (02) 9217 705
e-mail: [email protected]


В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията:

 1. отговаря за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
 2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
 3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и отговаря за изпълнението му;
 4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
 5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
 6. отговаря за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;
 7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
 8. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;
 9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
 10. отговаря и осъществява контрол при охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на министерството и съвместно с дирекция „Стопански и счетоводни дейности“ отговоря за пропускателния режим в сградата на министерството;
 11. води регистратури за класифицирана информация;
 12. координира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка и по защита при бедствия.
GoTop