Финанси

Дирекция „Финанси”

Соня Кръстанова

директор

тел.: 02 9217 413, 02 9217 663
e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Хриса Стефанова, държавен експерт, тел.: 02 9217 413, 02 9217 663; [email protected]

Отдел „Финансиране на висшето образование и студентско кредитиране“

Валери Коцовски

началник на отдел

тел.: 02 9217 618
e-mail: [email protected]

Отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация”

Дима Коцева

началник на отдел

тел.: 02 9217 484
e-mail: [email protected]

Отдел „Изпълнение на бюджета”

началник на отдел

тел.:
e-mail:

Отдел „Планиране на бюджета”

Мариана Ламбова-Маркова

началник на отдел

тел.: 02/9217 410
e-mail: [email protected]


 1. отговаря за изпълнението на дейностите по планирането и управлението на финансовите средства в областта на образованието и науката;
 2. планира и обосновава размера на средствата от републиканския бюджет, необходими за развитието на образованието и науката;
 3. организира и контролира текущото изпълнение на бюджета на министерството;
 4. определя лимити за разходите и плащанията на разпоредителите с бюджет;
 5. (изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) координира и контролира финансирането при изпълнението на националните програми и проекти за образование и наука;
 6. дава методически указания за изготвяне на периодичните отчети за изпълнението на бюджетните сметки и съставя консолидиран отчет на министерството на базата на предоставени данни от второстепенните разпоредители с бюджет;
 7. участва в изпълнението на дейностите по провеждането на политиката по доходите в областта на образованието и науката;
 8. организира и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда в областта на образованието и науката;
 9. (доп. – ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва в дейностите, свързани с разработването и утвърждаването на държавния и на допълнителния държавен план-прием;
 10. организира и осъществява дейности по социална политика и социално сътрудничество (социално и трудово законодателство, социално партньорство, колективно трудово договаряне, пенсионно осигуряване);
 11. отговаря за прилагането и актуализирането на нормативната уредба за определяне възнаграждението на работещите в областта на образованието и науката;
 12. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) подпомага провеждането на политиката по финансова децентрализация в областта на предучилищното и училищното образование;
 13. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) организира и отговаря за дейностите по изпълнение на държавната политика за диференцираното заплащане на педагогическите специалисти;
 14. (нова – ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за приемането, внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за финансирането на институциите и за нормирането и заплащането на труда в системата на предучилищното и училищното образование;
 15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) подпомага министъра при осъществяването на държавната политика и упражняването на правомощията му в областта на кредитирането на студентите и докторантите и координира сътрудничеството с висшите училища, научните организации, Националното представителство на студентските съвети и с банките;
 16. (предишна т. 15 – ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
GoTop