Информационни и комуникационни технологии

Дирекция „Информационни и комуникационни технологии“

Филип Иванов

директор

тел.: 02 917 457
e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Шенай Мюмюн, главен експерт, тел.: 02 9217 642, e-mail: [email protected]


 1. отговаря за внедряването и прилагането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на образованието и науката;
 2. осигурява съвместимостта на системите за управление на базите данни, касаещи образованието и науката;
 3. координира и отговаря за изпълнението на политиката на министерството по отношение на въвеждането на ИКТ в училище и прилагането й от страна на административните структури към министерството с функции в същата област;
 4. координира и осъществява дейностите по национални и международни програми за въвеждане на ИКТ в областта на образованието и науката;
 5. координира и отговаря за дейностите по създаването и актуализирането на електронно учебно съдържание;
 6. поддържа националния образователен портал и отговаря за неговото функциониране и използване;
 7. отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното правителство, и за оперативна съвместимост на данните, обменяни между администрациите;
 8. участва в изготвянето и/или съгласува технически задания и спецификации, свързани с ИКТ системи в сферата на образованието и науката;
 9. отговаря за вписването на информацията за министерството и за неговите структури в регистрите и системите на Държавна агенция „Електронно управление“;
 10. отговаря за функционирането на външните и вътрешните информационни системи и организира поддържането на компютърната техника в министерството и в неговите структури;
 11. създава, внедрява и поддържа интернет среда и цифрово хранилище за електронно съхранение на основните документи, създавани в процеса на работа в министерството, и създава и контролира изпълнението на правилата за достъп до това съдържание;
 12. организира и контролира достъпа до локалната мрежа и другите информационни връзки и комуникационни ресурси на министерството и създава и контролира базите данни с права и пароли на потребителите;
 13. изпълнява функциите на орган по развитие и експлоатация на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, по смисъла на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 46 от 2003 г.);
 14. организира и контролира дейността на външните специалисти и фирми, обезпечаващи информационните и комуникационните системи, софтуера и хардуера на министерството;
 15. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;
 16. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
GoTop