Организация и контрол

Дирекция „Организация и контрол“

Георги Маринов

директор

тел.:
e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Теодора Тасева, главен специалист, gsm: 0888 667 242, тел.: 02 9217 553, [email protected]

Отдел „Организационни дейности“

началник на отдел

тел.:
e-mail:

Отдел „Контролни дейности“

Стоян Иванов

началник на отдел

тел.: 02 9217 403
e-mail: [email protected]


 1. осъществява организация, координация и контрол при изпълнение на дейностите, свързани с предучилищното и училищното образование;
 2. подпомага министъра при осъществяването на организацията, координацията и контрола във връзка с дейността на регионалните управления на образованието;
 3. организира и координира дейностите, свързани с движението на учениците и предотвратяване на отпадането им от училище;
 4. организира, координира и консултира дейностите, свързани с подготовката и утвърждаването на държавния и на допълнителния държавен план-прием в неспециализираните училища с национално значение;
 5. организира и координира чрез регионалните структури на министерството провеждането на приема на ученици;
 6. подпомага дейностите, свързани с организирането на национално външно оценяване и на държавните зрелостни изпити, като организира и координира дейностите на регионалните управления на образованието в реализацията им;
 7. организира и координира дейностите по атестирането на директорите на институциите от системата на предучилищното и училищното образование, на които министърът е работодател;
 8. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за инспектирането на детските градини и училищата и организацията на дейностите в училищното образование;
 9. участва при осъществяването на контрола и оценяването на организацията на контролната дейност в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;
 10. организира процедурите по налагане на дисциплинарни наказания на директорите на институциите от системата на предучилищното и училищното образование, на които министърът е работодател;
 11. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 12. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
GoTop