Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие

Дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“

директор

тел.:
e-mail:

Лица за контакти:
Нели Ненчева, главен експерт, тел.: 02 424 11 35, e-mail: [email protected]
Жасмина Александрова, главен експерт, тел.: 02 424 11 63, e-mail: [email protected]


Отдел „Политики за стратегическо развитие”

Александра Димитрова

началник на отдел

тел.: 02 424 1127
e-mail: [email protected]

Отдел „Квалификация и кариерно развитие”

Полина Фетфова

началник на отдел

тел.: 02 424 1166
e-mail: [email protected]


 1. подпомага министъра при планирането и реализирането на държавната политика в областта на образованието и науката;
 2. изработва концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и европейската практика и с приоритетите на управленската програма на Министерския съвет;
 3. анализира ефективността от прилагането на държавните образователни стандарти и аргументира необходимостта от актуализацията им;
 4. изработва секторни програми в областта на:
  а) равния достъп до образование;
  б) интеграцията;
  в) информационните и комуникационните технологии;
 5. отговаря за извършването на оценка на въздействието при изработването и прилагането на нормативни актове и стратегически документи;
 6. извършва анализ на:
  а) резултатите от външното оценяване на учениците;
  б) резултатите от инспектирането на образователната среда;
  в) резултатите от изпълнението на програми и политики;
 7. разработва и въвежда методи за оценка на изпълнението на държавната политика в областта на образованието и науката;
 8. изготвя статистически и финансови анализи и отчети в областта на предучилищното и училищното образование, висшето образование и науката;
 9. предлага мерки за усъвършенстване на системите на образованието и науката;
 10. анализира политиката на Европейския съюз и предлага въвеждане на европейски практики в областта на образованието и науката;
 11. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;
 12. отговаря за дейностите по разработване и изпълнение на държавната политика за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти;
 13. организира и отговаря за разработването и актуализирането на нормативната уредба, свързана с квалификацията, кариерното развитие, атестирането и диференцираното заплащане на педагогическите специалисти;
 14. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически специалисти;
 15. организира и ръководи дейностите по разработване на държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“;
 16. разработва стратегически и програмни документи за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти съобразно професионалните нужди по места, контролира и координира изпълнението им от страна на административните структури към министерството с функции в същата област;
 17. координира взаимоотношенията с държавни институции, с училищата и с неправителствени организации, работещи в областта на квалификацията на учителите и кариерното развитие, както и със социалните партньори;
 18. организира дейностите по установяване съответствие на квалификацията на лицата с изискванията за заемане на учителски длъжности в Република България;
 19. отговаря за дейностите, свързани с оценяването и одобряването на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, както и с оценяването и одобряването на промени на съдържанието на одобрените програми и промени на обучителите;
 20. организира и отговаря за поддържането на информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и за вписването на обстоятелства в него;
 21. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 22. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
GoTop