Правна

Дирекция „Правна”

Любомир Йосифов

директор

тел.: 02 9217 527, 02 9217 627
e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Любка Цветкова, младши експерт, тел.: 02 9217 527, 02 9217 627, e-mail: [email protected]

Отдел „Правен”

Ивайло Христов

началник на отдел

тел.: 02 9217 725
e-mail: [email protected]

Отдел „Нормативен”

Анелия Семкова

началник на отдел

тел.: 02 9217 624
e-mail: [email protected]


 1. подпомага разработването, като оформя правно-технически проекти на закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи обществените отношения в областта на образованието и науката;
 2. изготвя или съгласува проекти на индивидуални и общи административни актове на министъра;
 3. оказва правна помощ относно законосъобразността на актовете на министъра при упражняване на правомощията му като орган на изпълнителната власт и изготвя становища и справки по правни въпроси;
 4. дава становища по проекти на закони и подзаконови актове в областта на образованието и науката, както и във всички случаи, в които министерството е заинтересувано ведомство;
 5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на министерството и на териториалните структури и административни звена;
 6. организира процесуалното представителство и правната защита на министерството и на актовете на министъра пред всички съдебни инстанции по дела;
 7. участва при изготвянето и съгласува договори, по които страна е министерството;
 8. участва в изпълнението на държавната политика за евроинтеграция в областта на нормативното осигуряване;
 9. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговски дружества: увеличаване или намаляване капитала на търговските дружества; изменение или допълнение на устава или дружествения договор; преобразуване и прекратяване на дружества; откриване, прехвърляне или закриване на клонове от предприятия или на значителни части от предприятия и дава становища по останалите актове, с които министърът упражнява правата на държавата в търговските дружества;
 10. изготвя договорите за възлагане управление на членовете на контролните и управителните органи на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата съобразно отрасловата му компетентност;
 11. изготвя и поддържа регистъра на търговските дружества по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ДВ, бр. 51 от 2003 г.).
GoTop