Професионално образование и обучение

Дирекция „Професионално образование и обучение“

Ваня Тивидошева

директор

тел: 02 9217 779
e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Николай Кабадийски, специалист, тел. 02/9217 665, имейл: [email protected]

отдел „Координация и методическо осигуряване“

Жулиян Гочев

началник на отдел

тел.: 02 9217 425
e-mail: [email protected]

отдел „Съдържание на професионалното образование и обучение“

началник на отдел

тел.:
e-mail:


 1. подпомага министъра при разработването и изпълнението на държавната политика в областта на професионално образование и обучение, на кариерното ориентиране и на продължаващото обучение;
 2. отговаря за приемането, внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии;
 3. разработва и внедрява типови учебни планове;
 4. координира разработването и отговаря за внедряването на учебните програми по учебните предмети от професионалната подготовка;
 5. съгласува проекти на типови учебни планове на училищата по изкуствата, на спортните и на духовните училища по отношение на професионалната подготовка;
 6. съгласува проекти на учебни програми, свързани с професионалното училищно образование, в дейностите по регистрация и промени на частни професионални гимназии и колежи;
 7. отговаря за разработването и прилагането на национални изпитни програми и единни критерии за държавните изпити за придобиване на професионална квалификация;
 8. събира и анализира информация за функционирането на системите за качеството на професионалното образование и обучение;
 9. организира и осигурява провеждането на състезания по професии и олимпиади по учебни предмети от професионалната подготовка;
 10. ръководи методически, контролира и оценява дейността на експертите по професионална подготовка в регионалното управление на образованието;
 11. участва в разработването и управлението на национални проекти и програми, свързани с проблемите на организацията и съдържанието на професионалната подготовка;
 12. участва с експерти и дава становища по предложения, свързани с откриване, регистрация, преобразуване, промени и закриване на професионални гимназии и професионални колежи;
 13. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми и протоколи, свързани със съдържанието и организацията на професионалната подготовка;
 14. координира и методически подпомага дейностите в областта на кариерното ориентиране и на ученето през целия живот;
 15. методически подпомага дейностите по валидиране на неформалното обучение и информалното учене в областта на професионалната подготовка в училищното образование и в продължаващото професионално обучение;
 16. отговаря за разработването и актуализирането на списъка на професиите за професионално образование и обучение и на списъка на защитените от държавата специалности от професии;
 17. отговаря за дейностите, свързани с разработването, съгласуването и утвърждаването на учебна документация за обучение на водачи на моторни превозни средства;
 18. осигурява обучението на учениците по безопасност и движение по пътищата, като координира разработването и внедряването на програми и методически насоки;
 19. осъществява взаимодействието с работодателските организации за подобряване качеството на професионалното образование и обучение и на ученето през целия живот;
 20. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 21. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 22. отговаря за дейностите по въвеждането и функционирането на системата на обучение чрез работа (дуалната система на обучение);
 23. подпомага дейностите, свързани с взаимодействието на министерството с браншовите организации при създаването на секторни съвети за връзката между професионалното образование и обучение и бизнеса.
GoTop