Съдържание на предучилищното и училищното образование

Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“

Евгения Костадинова

директор

тел: 02 9217 746, 02 9217 446
e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Анелия Русакова, главен експерт, тел.: +359 2 9217 451 , e-mail: [email protected]

Отдел „Методическа подкрепа“

Рени Рангелова

началник на отдел

тел.: 02 9217 499
e-mail: [email protected]

Отдел „Нормативно осигуряване“

Александър Трингов

началник на отдел

тел.: 02 9217 567
e-mail: [email protected]

Отдел „Организиране, планиране и отчитане“

Ваня Георгиева

началник на отдел

тел.: 02 9217 443
e-mail: [email protected]


 1. подпомага министъра при разработването и изпълнението на държавната политика в областта на предучилищното, общото и профилираното училищно образование;
 2. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за предучилищното образование, за усвояването на българския книжовен език, за учебния план, за общообразователната подготовка, за профилираната подготовка, за оценяването на резултатите от обучението на учениците и за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование;
 3. разработва рамкови учебни планове в училищното образование;
 4. координира разработването и отговаря за внедряването на учебните програми по учебните предмети от общообразователната и от профилираната подготовка;
 5. съгласува проекти на типови учебни планове на училищата по изкуствата и по културата, на спортните и на духовните училища по отношение на специализираната подготовка;
 6. съгласува проекти на учебни програми, свързани с предучилищното образование, общото и профилираното училищно образование, в дейностите по регистрация и промени на частни детски градини и училища;
 7. съгласува проекти на учебни планове и на учебни програми на иновативни училища по отношение на елементите, свързани с учебния план и с учебните програми за придобиване на общообразователна подготовка;
 8. създава и апробира учебно-изпитни програми;
 9. съдържателно осигурява изпитните материали за държавните зрелостни изпити и за националните външни оценявания в края на клас, етап или степен на образование;
 10. организира и координира работата на националните комисии по проверка и оценяване на държавните зрелостни изпити;
 11. контролира работата на регионалните комисии по проверка и оценяване на националните външни оценявания;
 12. подпомага дейностите по диагностиката на училищната готовност в предучилищното образование, както и по вътрешното и външното оценяване в училищното образование;
 13. методически ръководи дейностите, свързани с ученическите олимпиади и състезания, като:
  а) изготвя правила за организацията на ученическите олимпиади и състезания и предлага на министъра състава на националните комисии;
  б) контролира провеждането на олимпиадите и състезанията на национално ниво;
  в) предлага на министъра протоколи за класиране на учениците в националните олимпиади и състезания, протоколи за лауреати и протоколи за определяне на националните отбори за представяне на Република България на международни олимпиади и състезания;
 14. ръководи методически, контролира и оценява дейността на експертите в регионалното управление на образованието по общообразователни и по профилиращи учебни предмети, както и по религия и по майчин език;
 15. участва в разработването и управлението на национални проекти и програми;
 16. участва с експерти и дава становища по предложения, свързани с откриване, регистрация, преобразуване, промени и закриване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
 17. осигурява обучението по учебния предмет Религия, като:
  а) координира разработването и внедряването на учебни програми по предмета;
  б) осъществява връзката с официалните религиозни институции;
 18. осигурява обучението по учебните предмети Майчин език и Хореография, като координира разработването и внедряването на учебни програми по предметите;
 19. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми и протоколи, свързани със съдържанието и организацията на предучилищното и училищното образование;
 20. методически ръководи дейностите по валидиране на неформалното обучение и информално учене в областта на общообразователната подготовка в училищното образование;
 21. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 22. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
GoTop