Управление и изпълнение на проекти

Дирекция „Управление и изпълнение на проекти“

Владимир Станчев

директор

тел.: 02 424 11 28
e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Гергана Станчева, държавен експерт, тел.: 02 424 11 36, e-mail: [email protected]
Радостина Петрова, главен експерт, тел.: 02 424 11 38, e-mail: [email protected]


 1. изготвя и представя за оценка проектни предложения и осъществява всички съпътстващи действия и кореспонденцията с оценителната комисия през целия етап на оценяването им;
 2. осигурява дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, по които министърът на образованието и науката или министерството са бенефициенти, като:
  а) отговаря за цялостното управление, изпълнение, отчитане и контрол на дейностите по съответния проект съгласно договора за безвъзмездна помощ;
  б) ръководи, организира, координира и контролира дейността на екипите за управление на съответния проект;
  в) подпомага упражняването на представителството от ръководителите на проектите пред институции, партньорите, медии и всички трети лица;
  г) отговаря за спазването на плана за действие по проектите и за постигнатото качество;
  д) обезпечава дейностите по избор на изпълнител и сключването на договорите по реда на Закона за обществените поръчки;
  е) обезпечава изготвянето и сключването на договори за партньорство при наличие на партньори по проекта;
  ж) отговаря за оформянето и подписването на всички документи за плащания в рамките на проектите;
  з) организира, координира и контролира техническото и финансово междинно и финално отчитане на проектите;
  и) отговаря за въвеждането и поддържането на информацията по проектите в информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други подобни системи;
  к) отговаря за администрирането, докладването и проследяването на случаи на нередности и съмнения за измами по проектите;
  л) изготвя вътрешните регулации и процедури, свързани с изпълнението на проектите;
 3. осъществява общ мониторинг и контрол върху изпълнението на проектите в отделните им етапи;
 4. осъществява процесуално представителство за нуждите на проектите;
 5. представя тримесечни доклади на министъра на образованието и науката за хода на изпълнение на проектите;
 6. осигурява необходимата публичност и информация за изпълняваните дейности по проектите;
 7. организира, координира и контролира документооборота по проектите и отговаря за създаването на ред за съхраняването им.
GoTop