Висше образование

Дирекция „Висше образование”

Росица Колева

директор

тел.: 02 9217616
e-mail: [email protected]

Лице за контакт:

тел.: 02 9217 543, 02 9217 643, e-mail:


Отдел „Политики във висшето образование“

Ивана Радонова

началник на отдел

тел.: 029217541
e-mail: [email protected]

Отдел „Координация и контрол“

Елена Атанасова

началник на отдел

тел.: 029198870
e-mail: [email protected]

Отдел „Прилагане на нормативната уредба“

Яна Йотова-Бакалова

началник на отдел

тел.: 029217641
e-mail: [email protected]


 1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на висшето образование;
 2. организира и отговаря за подготовката на предложения и проекти на актове за откриване, преобразуване и закриване на висши училища и на факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища;
 3. поддържа база данни с образци на основните документи за висше образование и квалификация, издавани от висшите училища;
 4. координира дейността на висшите училища в страната;
 5. подпомага министъра при упражняването на контрол върху висшите училища по спазването на Закона за висшето образование и на държавните изисквания;
 6. подпомага министъра при осъществяването на контрола върху откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен, както и за заемане на академични длъжности съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България;“
 7. осигурява изпълнението на програми за модернизация на висшето образование, за продължаващо обучение и обучение през целия живот;
 8. участва със свои експерти в приравняването на образователни степени;
 9. координира системата на висшето образование в контекста на Болонския процес и организира и подпомага връзките на висшите училища с пазара на труда в контекста на Лисабонската стратегия;
 10. организира и изготвя ежегодно проект на решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и в научните организации;
 11. участва в разработването на стандарти за формиране на реалната издръжка на студентите и докторантите по професионални направления;
 12. подпомага участието на висшите училища в програмите за образователен обмен на студенти, докторанти и специализанти;
 13. отговаря за провеждането на процедурите по всички конкурси за прием на чуждестранни граждани за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и в научните организации на Република България и на български граждани – в чужбина;
 14. отговаря за дейностите по осъществяване приема на студенти, докторанти и специализанти за местата, субсидирани от държавата, за обучение на лица от българска народност в държавните висши училища и в научните организации на Република България;
 15. организира и отговаря за дейности по изпълнението на нормативни актове, отнасящи се до правото на стипендии за студенти и докторанти, ползването на общежития и столовото хранене и други социални дейности;
 16. координира всички дейности, свързани с взаимодействието със студентски организации;
 17. подпомага дейностите, свързани с практическите стажове и кариерното ориентиране на студентите;
 18. организира и осъществява дейностите, свързани с осигуряване на холограмни стикери в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и предоставянето им на висшите училища;
 19. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 20. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност.
GoTop