Обща информация за Националния план за възстановяване и устойчивост

План за възстановяване и устойчивост (публ. 26.05.2022 г.)

Национален план за възстановяване и устойчивост

Таблица за допълняемост

Компонент 1 Образование и умения (публ. 26.05.2022 г.)

STEM центрове и иновации в образованието

Модернизация на образователна инфраструктура

Младежки центрове

Компонент 2 Научни изследвания и иновации (публ. 26.05.2022 г.)

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации

GoTop