Законодателство

Национално законодателство (публ. 26.05.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №157 от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. – ДВ, бр. 36 от 13.05.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 568 от 2 август 2021 година за организацията и координацията на участието на Република България в Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз

Европейско законодателство (публ. 26.05.2022 г.)

Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България

Приложение към Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България

Анализ на плана за възстановяване и устойчивост на България, придружаващ Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България

Насоки за държавите членки (част 1 от 2)

Насоки за държавите членки (част 2 от 2)

Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2105 на Комисията от 28 септември 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на методика за отчитане на социалните разходи

Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2106 на Комисията от 28 септември 2021 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост чрез определяне на общите показатели и подробните елементи на набора от показатели за възстановяване и устойчивост

GoTop