Архив обществени поръчки 2008

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2008 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на площ от 6.00 кв. метра от сградата на МОН, гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2 А, за инсталиране и експлоатация на 4 броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия.

Търгът ще се проведе на 17.03.2009 г. от 10 ч. в сградата на МОН.
Начална месечна наемна цена – 480 лв.

Тръжната документация се получава срещу 50 (петдесет) лв. платени по сметка
BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозит за участие е 500 (петстотин) лв. и се внася по сметка
BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството до 17.00 ч. на 16.03.2009 г.
Телефон за справки: 9217661

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Доставка на 2 електронни устройства за брайлов печат за нуждите на училищата за деца с нарушено зрение"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0001

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Доставка на дизелово гориво и газьол чрез Стокова борса"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0002

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП
Име: "Доставка и монтаж на 27 броя дигитални тахографи, съвместими с автобуси марка “Hyundai”, модел „County”, 15+1 места"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0003

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП
Име: "Доставка и монтаж на 37 броя дигитални тахографи, съвместими с автобуси марка “Otoyol”, модел „E 27.14 Schoolbus”, 27+1 места"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0004

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Отпечатване на материалите, необходими за провеждането на юнската сесия на държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета за учебната 2007-2008 г."

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0005

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Отпечатване и разпространение на задължителна училищна документация за детските градини, училищата и обслужващите звена"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0006

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Предоставяне на спортни съоръжения на територията на гр.София за осигуряване на база за тренировъчна и състезателна дейност за учащи"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0007

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Изпълнение на инженеринг включващ проектиране и извършване на основни ремонти и обзавеждане на студентски общежития в Република България” – по седем обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0008

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Доставка на канцеларски материали, компютърни консумативи и оборудване за училищни кабинети " по две обособени позиции"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0009

Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: "Устни и писмени преводачески услуги"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0010

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Почистване в сградите на Министерството на образованието и науката и извършване на хамалски услуги"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0011

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Организиране на комуникационни дейности и обмяна на добри практики при реализиране на Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, приета с Решение на Министерския съвет № 339/26.05.2008 г."

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0012

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП
Име: "Доставка на отделни учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците на 45 училища с български състав в Република Украйна"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0013

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на Министерство на образованието и науката"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0014

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Осигуряване на достъп до научната информация в платформата ProQuest Central"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0015

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Осигуряване на достъп до научната информация в платформите ScienceDirect, SCOPUS, Engineering Village и Embase.com"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0016

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Доставка и монтаж на допълнително оборудване, предназначено за деца със специални образователни потребности, съвместимо с 28 на брой ученически автобуси марка "Peugeot" модел „Boxer"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0017

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Осигуряване на достъп до научната информация в платформата ISI Web of Knowledge"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0018

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Осигуряване на самолетни билети за нуждите на МОН при служебни пътувания в чужбина"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0019

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Застраховане на сградния фонд на държавните училища и обслужващи звена към Министерство на образованието и науката"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0020

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Провеждане на маркетингови проучвания и изработване на уеб базирана платформа за рейтингова система по проект за разработване на рейтинг на висшите училища в Република България"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0021

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Организиране на обучителни семинари за учители по проект „Училище на две скорости”, Компонент 1 – „Без звънец"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0022

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Логистичното осигуряване провеждането на 21-та Международна олимпиада по информатика за периода 08.08.2009 г. до 15.08.2009 г. по две обособени позиции"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0023

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Извършване на счетоводни услуги за целите на Министерството на образованието и науката (МОН), в качеството му на бенефициент чрез дирекции в МОН и за нуждите на други конкретни бенефициенти към МОН, изрично посочени в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2009 г. – 2012 г., по проекти, финансирани със средства по програмата"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0024

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Извършване на одитни услуги за целите на Министерството на образованието и науката (МОН), в качеството му на междинно звено и бенефициент чрез дирекции в МОН и за нуждите на други конкретни бенефициенти към МОН, изрично посочени в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2009 г. – 2012 г., по проекти, финансирани със средства по програмата"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2008-0025

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2008 г.

 1. Извършване на проектантски услуги и изготвяне на технически паспорти на сгради, държавна собственост
 2. Изготвяне на учебна програма и провеждане на обучение за квалификация на педагогическите кадри за нуждите на системата на образованието и науката
 3. Извършване на проектантски услуги при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради и съоръжения
 4. Разработване на рейтинг на висшите училища в Република България
 5. Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи, саниране, доставка на енергоспестяващи лампи и обзавеждане на сгради, държавна собственост
 6. Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания на служители на Министерството на образованието и науката
 7. Застраховане на сградния фонд на държавни училища и обслужващи звена към Министерството на образованието и науката
 8. Извършване на устни и писмени преводачески услуги
 9. Доставка на канцеларски материали и компютърти консумативи. Оборудване на специализирани ученически кабинети
 10. Цялостно почистване на сгради и извършване на хамалски услуги
 11. ИКТ сертификация за нуждите на образованието и науката
 12. Разработване на обучителни модули и провеждане на обучения на педагогически кадри за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
 13. Разработване на софтуерен продукт за създаване на база данни за деца и ученици със специални образователни потребности и ученици с девиантно поведение
 14. Разработване на учебни програми за обучение на деца с тежки и с множествени увреждания
 15. Разработване на помагала и методически указания за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
 16. Издаване на специализиран сборник "Кой кой е в българската наука"
 17. Закупуване на компютърно оборудване и принадлежности за нуждите на системата на образованието и науката
 18. Програмно осигуряване – софтуер за нуждите на системата на образованието и науката
 19. Закупуване на лицензи за учебно съдържание и приложен софтуер
GoTop