Архив обществени поръчки 2009

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2009 г.

  • ЗАПОВЕД N РД 09-554/08.04.2009 г. относно определяне на наемател за инсталиране и експлоатация на 4 броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол на сигурността в българските училища по три обособени позиции"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0001

Процедура: Договаряне с покана по НВМОП
Име: "Доставка и монтаж на турникети като част от пропусквателната система в двете фоайета на сградата на Министерството на образованието и науката"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0002

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на Министерството на образованието и науката и за извършване на специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0003

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Изготвяне на учебни програми и методология за обучение за работа с делегираните бюджети. Избор на обучители. Провеждане на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0004

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Информираме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00165-2009-0004 ще се извърши на 14 юли 2009 г. от 12:00 ч в сградата на Министерството на образованието и науката, залата на седмия етаж.

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Закупуване на софтуерен продукт с нормативно-правни документи. Създаване, закупуване и внедряване на специализиран софтуер за електронно управление на административната и финансова дейност в образователните институции” по проект „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети” по схема BG051PO001/3.2-02 „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0005

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Информираме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00165-2009-0005 ще се извърши на 2 юли 2009 г. от 14:00 ч в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, залата на четвъртия етаж.

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Осигуряване услуги на туроператор за организирани мероприятия и командировки по заявка на възложителя по четири обособени позиции”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0006

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Информираме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00165-2009-0006 ще се извърши на 13 юли 2009 г. от 10:00 ч в сградата на Министерството на образованието и науката, залата на седмия етаж.

Процедура: Състезателен диалог
Име: "Осигуряване на допълнителна юридическа и консултантска помощ при изпълнението на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0007

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Информираме Ви, че отварянето на заявленията на кандидатите в процедурата за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00165-2009-0007 ще се извърши на 17 юли 2009 г. от 15:00 ч в сградата на Министерството на образованието и науката, залата на седмия етаж.

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Предоставяне на лицензионни права за ползване на софтуерни продукти на “Young Digital Planet (YDP)” и локализация и адаптация на 1000 електронни урока на YDP за нуждите на МОН"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0008

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Предоставяне на лицензионни (авторски) права за ползване на 800 (осемстотин) виртуални панорами на "100-те национални обекта» за нуждите на МОН"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0009

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Предоставяне на лицензионни права за ползване на софтуерни продукти за училищна администрация, актуализация и поддръжка на модулите от информационната система за училищна администрация, текущо информационно обслужване и техническа поддръжка на Информационната система на образованието"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0010

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Обучения за подобряване на чуждоезиковите умения по три езика – английски, немски и френски на преподаватели от висшите училища в Република България по проект BG051PO001/3.1-02 ”Повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0011

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Информираме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00165-2009-0011 ще се извърши на 14 октомври 2009 г. от 12:30 ч в сградата на Министерството на образованието и науката, залата на седмия етаж.

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Сертифициране на базовите компютърни умения на учители и преподаватели в Република България" – схема BG051PO001/3.1-01, проект "ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0012

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: "Доставка на софтуерни лицензи за антивирусна защита на персонални компютри, сървъри и мрежи за нуждите на българското образование и наука" – схема BG051PO0001/3.1-01 – "ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0013

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка, инсталиране, предоставяне на право на ползване, актуализиране и обслужване на единна нормативно-информационна система за образованието и науката (ЕНИСОН) в Република България” по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, инсталация и поддръжка на локална справочно-нормативна система на образованието и науката Обособена позиция 2: Развитие на web базирана информационно-справочна система за българското нормативно и медийно пространство за нуждите на образованието и науката

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0014

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Изготвяне на учебен план, учебни програми и обучение на учители за придобиване на професионална квалификация "Учител по чужд език" – Обучение на 100 учители с висше образование за придобиване на професионална квалификация "учител по английски език, френски език, немски език и испански език"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0017

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Изготвяне на учебен план, учебни програми и обучение на учители за придобиване на професионална квалификация "Учител по чужд език" – Обучение на 100 начални учители за придобиване на допълнителна квалификация "учител по чужд език в начален етап".

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0018

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: "Обучения за подобряване на чуждоезиковите умения по два езика – немски и френски на преподаватели от висшите училища в Република България по проект BG051PO001/3.1-02 ”Повишаване на квалификацията на преподавателите във висшитеучилища”, по три обособени позиции".

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0019

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: „Мониторинг и оценка на националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, приета с Решение на Министерския съвет № 146/12.03.2009 г., обмяна на добри практики при реализирането й и анализ на училищната мрежа”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0020

Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: „Доставка и монтаж на допълнително оборудване, предназначено за деца със специални образователни потребности, съвместимо с ученически автобуси марка “Hyundai”, модел „County”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0021

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Организиране на обучителни семинари за учители и университетски преподаватели за оценители за различни видове изпити и външно оценяване по проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование”, дейност 3 „Обучение на оценители”

Уникален номер в Регистъра на ОП 01960-2009-0001

Заседанието за отваряне на плик Б (предлагана цена) на Комисията за избор на изпълнител, назначена със Заповед № РД-09-1666/29.09.2009 г., във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: Организиране на обучителни семинари за учители и университетски преподаватели за оценители за различни видове изпити и външно оценяване по проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование”, дейност 3: „Обучение на оценители” ще се проведе на 06.10.2009 г. от 11.00 часа в сградата на Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието на адрес: София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 5, ет. 3, стая 328.

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка на софтуер за управление и поддръжка на компютърни кабинети за нуждите на българското образование” по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на софтуер за управление на компютърни кабинети“ Обособена позиция 2: „Доставка на софтуер за възстановяване на настройките и състоянието на компютърни станции след рестартиране“

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0015

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Информираме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00165-2009-0015 ще се извърши на 10 ноември 2009 г. от 10:30 ч в сградата на Министерството на образованието и науката, залата на четвъртия етаж.

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Осигуряване условия за специализирано обучение и интензивна подготовка на 2375 ученици за участието им в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси по проект „Училище на 2 скорости”, компонент 2 „Крилете на желанието” или подкрепа на деца с изявени дарби"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2009-0016

GoTop