Архив обществени поръчки 2010

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2010 г.

Министерството на образованието, младежта и науката отправя покана за представяне на оферта по Наредбата за малки обществени поръчки за изработване и внедряване на Програмен продукт „Студентско кредитиране"

Срок на подаване на офертата – 03.12.2010 г.

Техническо задание за изработване и внедряване на Програмен продукт „Студентско кредитиране с Приложения от № 1 до № 5 от типовия договор за кредитиране на студенти и докторанти.

Министерството на образованието, младежта и науката обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект „Складово помещение”

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17,00 ч. на 15.11.2010 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект „Складово помещение” на две нива в гр. София, ул. „Коста Лулчев” № 25, район „Слатина” с обща площ 573 кв. м, с предназначение – склад за материали и вещи. Търгът ще се проведе на 16.11.2010 г. от 11:00 часа в зала на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката. Начална тръжна наемна цена: 2865 (две хиляди осемстотин шестдесет и пет) лв./месечно. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по Закона за данък добавена стойност, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т. е. с 20 %.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу цена от 30 лв., платена по сметка BG50BNBG96613000149101-BNBGBGSD. Депозит за участие 2865 (две хиляди осемстотин шестдесет и пет) лева се внася по сметка: BG85BNBG96613300149101-BNBGBGSD. Срокът на наемното отношение – 5 години. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17,00 ч. на 15.11.2010 г.

Телефон за справки: 9217611 и 9217610.

Министерството на образованието, младежта и науката обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на магазин

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 10.11.2010 г. включително.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на магазин с галерия и мазе в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, на обща площ 146,35 кв. м., който ще се ползва за магазин за продажба на стоки, непротиворечащи на функциите на наемодателя (книжарница за продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали; ученически мебели и оборудване; спортни стоки и мода и др.). Магазинът не може да се използва като магазин за продажба на алкохол, тютюневи изделия, оръжие, секс артикули и други подобни.

Търгът ще се проведе на 11.11.2010 г. от 10 часа в сградата на МОМН. Начална месечна наемна цена – 14 635 (четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и пет) лева. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по Закона за данък добавена стойност, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т. е. с 20 %.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 100 (сто) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 29 270 (двадесет и девет хиляди двеста и седемдесет) лева, върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 10.11.2010 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование”, ще се проведе на 31.01.2011 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи в сгради – публична държавна собственост, ползвани от ведомства, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката”, ще се проведе на 12.01.2011 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 2.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Извършване на строително-ремонтни дейности в две от училищата, кандидатствали в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” – Професионална гимназия по електротехника и електроника ”Мария Кюри” град Сливен, в която следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпус лаборатории, подобряване на енергийната ефективност и достъпа на хора с увреждания в гимназията и – Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна, в която следва да се извършат строително-монтажни работи, осигуряващи подмяна на осветителна и силова електрическа инсталация и система за видеонаблюдение, външна топлоизолация и боядисване на фасадата на сградата, вътрешно измазване и боядисване

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0019

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Осигуряване условия за специализирано обучение, организиране и провеждане на интензивна подготовка на ученици за участието им в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0018

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0017

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Изпълнение на строително-монтажни работи в сгради – публична държавна собственост, ползвани от ведомства, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката”, по следните обособени позиции:

  1. Ремонт на тоалетни на І-ви, ІІІ-ти и ІV-ти етажи, окачен таван на V-ти етаж – южно стълбище и окачен таван на І-ви етаж при зала за джудo в сградата на Националния дворец на децата, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 191.
  2. Строително-монтажни работи, насочени към обособяване на архив в част от сутерен и ремонт на работни помещения в сградата на Центъра за контрол и оценка на качеството в образованието, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5

по технически спесификации, приложени към документацията

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0016

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи в сгради – публична държавна собственост, ползвани от ведомства, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката”, ще се проведе на 12.01.2011 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 2.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда”, ще се проведе на 06.12.2010 г. от 16.30 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: “Разширение на сградата на Националната Априловска гимназия – северен корпус” – Габрово

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0015

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Преустройство на учебна сграда Д-3 на Химико-технологичния и металургичен университет – София, за нуждите на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0014

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанията за отваряне на ценовите оферти на участниците в открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмети и час: от 16,00 ч. „Преустройство на учебна сграда Д-3 на Химикотехнологичния и металургичен университет – София, за нуждите на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури” и от 16,45 ч. „Разширяване на сградата на Национална Априловска гимназия – северен корпус” – Габрово, ще се проведат на 17.12.2010 г. в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 1

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Изпълнение на строително-монтажни работи за училищни сгради, включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” по 6 обособени позиции

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на оборудване за санитарен възел за хора с увреждания и алуминиеви рампи в Помощно училище „Петко Рачев Славейков” – гр. Плевен

Обособена позиция 2: Изпълнение на рампа за достъп и оформление на санитарен възел за хора с увреждания в Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов” – гр. Търговище

Обособена позиция 3: Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – с. Борован, обл. Враца

Обособена позиция 4: Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по лека промишленост и услуги – гр. Враца

Обособена позиция 5: Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – гр. Кърджали

Обособена позиция 6: Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” – гр. Силистра

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0013

Вид на процедурата: Договаряне без обявление
Име на поръчката: Осигуряване на свързаност на българските училища и научни институти към Пан-европейската научно изследователска комуникационна мрежа GANT

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0012

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Изпълнение на комплексна инженерингова услуга, включваща проектиране, строителство и монтаж, за училищни сгради, включени в Национална програма "Mодернизация на материалната база в училище, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” по 7 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оформление на санитарен възел за хора с увреждания в Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев” – гр. Перник

Обособена позиция 2: Оформление на санитарен възел за хора с увреждания в Помощно училище „Д-р Петър Берон” в гр. Враца

Обособена позиция 3: Оформление на санитарни възли за хора с увреждания в Градско помощно училище „Софроний Врачански” – гр. Силистра

Обособена позиция 4: Оформление на санитарен възел за хора с увреждания в Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” – гр. Силистра

Обособена позиция 5: Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по електроника и електротехника „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Благоевград

Обособена позиция 6: Изпълнение на рампа за достъп в Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Враца

Обособена позиция 7: Изпълнение на рампа за достъп в Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт в гр. Дулово

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0011

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на инженерингова услуга за изпълнение на подемни платформи за хора с увреждания, за училищни сгради включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище", модул „Създаване на достъпна архитектурна среда", ще се проведе на 24.11.2010 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков" № 2А, ет. 7

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Извършване на инженерингова услуга за изпълнение на подемни платформи за хора с увреждания, за училищни сгради включени в Национална програма "Mодернизация на материалната база в училище, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда” по 6 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изпълнение на подемна платформа за хора с увреждания в Помощно училище „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Благоевград

Обособена позиция 2: Изпълнение на подемна платформа за хора с увреждания в Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов

Обособена позиция 3: Изпълнение на подемна платформа за хора с увреждания в Помощно училище – интернат „Асен Киселинчев” – гр. Долни Дъбник

Обособена позиция 4: Изпълнение на подемна платформа за хора с увреждания в Четвърто помощно училище – интернат „Проф. Димитър Кацаров” – гр. София

Обособена позиция 5: Изпълнение на подемна платформа за хора с увреждания в Първо помощно училище – гр. София

Обособена позиция 6: Изпълнение на подемна платформа за хора с увреждания в Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Радомир

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0010

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на инженерингова услуга за изпълнение на подемни платформи за хора с увреждания, за училищни сгради включени в Национална програма „Модернизация на материалната база в училище", модул „Създаване на достъпна архитектурна среда", ще се проведе на 24.11.2010 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков" № 2А, ет. 7

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Доставка, инсталиране, предоставяне на право за ползване, актуализиране и обслужване на единна нормативно-информационна система за образованието и науката (ЕНИСОН) в Република България по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, инсталация и поддръжка на локална справочно-нормативна система на образованието и науката

Обособена позиция 2: Развитие на на web-базирана информационно-справочна система за българското нормативно и медийно пространство за нуждите на образованието и науката

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0009

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Оценка на научния потенциал на държавните висши училища в Репубика България.

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0008

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на научния потенциал на държавните висши училища в Република България”, ще се проведе на 01.09.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Доставка при условията на рамково споразумение на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България, по седем обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0007

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България, по следните обособени позиции: 1. Доставка на микробуси с 8+1 места; 2. Доставка на автобуси с от 11+1 до 17+1 места, високо проходими; 3. Доставка на автобуси с от 11+1 до 14+1 места; 4. Доставка на автобуси с от 15+1 до 18+1 места; 5. Доставка на автобуси с от 22+1 до 25+1 места; 6. Доставка на автобуси с от 27+1 до 32+1 места; 7. Доставка на автобуси с от 35+1 до 40+1 места”, ще се проведе на 17.08.2010 г.от 09.00 ч. в сградата ма Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на Министерството на образованието, младежта и науката.

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0006

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на Комисия за избор на изпълнител, назначена със Заповед № РД 09-984/03.08.2010 г., във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на Министерството на образованието, младежта и науката" ще се проведе на 09.08.2010 г. от 11,00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: София, бул. „Княз Дондуков" № 2А, зала 2, ет. 7.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Зареждане с горива на ведомствения автопарк на Министерството на образованието, младежта и науката, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане.

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0005

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на Комисия за избор на изпълнител, назначена със Заповед № РД 09-979/02.08.2010 г., във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Зареждане с горива на ведомствения автопарк на Министерството на образованието, младежта и науката, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане" ще се проведе на 04.08.2010 г. от 15,00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: София, бул. „Княз Дондуков" № 2А, зала 2, ет. 7.

Вид на процедурата: Договаряне без обявление
Име на поръчката: Организиране на семинар за популяризиране на националната програма "Оптимизация на училищната мрежа", приета с Решение на Министерския съвет № 106 от 1 март 2010 г. и обмяна на добри практики при реализирането й.

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0004

Вид на процедурата: Открита процедура
Име на поръчката: Предоставане на софтуерни лицензи за нуждите на образованието и науката в република България

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0003

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на плик Б (предлагана цена) на Комисия за избор на изпълнител, назначена със Заповед № РД 09-756/11.06.2010 г., във връзка с провеждане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Предоставяне на софтуерни лицензи за нуждите на образованието и науката в Република България” ще се проведе на 14.06.2010 г. от 11,00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, зала 2, ет. 7.

Вид на процедурата: Договаряне с обявление
Име на поръчката: Предоставяне на собствени бази за провеждане на ученически отдих на територията на цялата страна и осигуряване на пълен пансион за ученици в извънучебно време

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0002

Вид на процедурата: Договаряне без обявление
Име на поръчката: „Предоставяне на софтуерни лицензи за нуждите на образованието и науката в Република България"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2010-0001

GoTop