Европейска пътна карта за научна инфраструктура – 2018

Открита процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Landmarks (изградени, функциониращи инфраструктури) и/или Projects (за предстоящо изграждане) на Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г.

Изграждането на научна инфраструктура е ангажимент на всяка държава членка на Европейския съюз и представлява основен приоритет в Европейската пътна карта за изграждане на общоевропейско научноизследователско пространство.

С цел важната роля на европейската научна инфраструктура в международен план, както и възможностите за прилагане на концепция за глобални научноизследователски инфраструктури през 2016 г. в Кейптаун, Южна Африка беше проведена третата Международна конференция за научноизследователска инфраструктура. На конференцията Европейският стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI) стартира подготовката по актуализация на Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018.

Във връзка с това от 18 януари 2017 г. е открита процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Европейската пътна карта за научна инфраструктура – ESFRI Roadmap 2018.

С цел пълно описание на изискванията, процедурите и методологията, които ще бъдат приложени при актуализацията на Пътната карта на страницата на ESFRI е публикувано ръководство, което включва дефиниции, модели и методи.

В срок до 01.07.2017 г. в Министерството на образованието и науката на адрес: София – 1000, бул. „Дондуков“ 2а, дирекция „Наука“ български научни организации и консорциуми подават заявление за участие в процедурата на ESFRI за набиране на проектни предложения.

Проектните предложения се подават чрез делегата на България в ESFRI под формата на попълнен въпросник, който се състои от три части:

  1. Част А – изисква основна информация, използвана при проверката за допустимост
  2. Част B – научната част
  3. Част C – изпълнение и управление

Онлайн упътването е публикувано на адреси:

http://www.esfri.eu/esfri-news/esfri-roadmap-2018-guide-proposers-available-online

и

http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI_Roadmap_2018_Public_Guide_f.pdf;

Повече информация може да бъде намерена и на следните интернет страници:

Въпросник за подаване на предложения:
http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI%20Roadmap%202018_Proposal_Submission_Questionnaire_Public.pdf;

Списък с контакти: http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI%20RD2018_National%20contacts.pdf.

За допълнителна информация моля да се обръщате към проф. Ана Пройкова, делегат на България в ESFRI ([email protected]) и Янита Жеркова, началник на отдел в дирекция „Наука“ ([email protected]).

GoTop