Процедура BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

(публ. 13.09.2023 г.)

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на науката на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“, Инвестиция 1 (C2.I1) „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е осигуряване на национално финансиране на проектни предложения, подадени от български висши училища и научноизследователски организации, получили висока оценка „над праговете“ (над 10 точки) от Европейската комисия (ЕК), но неполучили европейско финансиране поради бюджетни ограничения в работната програма по част „Разширяване на участието и укрепване на Европейското научноизследователско пространство“ на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 8 551 281,88 лева с ДДС.

Конкретни крайни получатели по процедура BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“ са Университет по библиотекознание и информационни технологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Технически университет – София, в качеството си на българските координатори по проектните предложения, получили висока оценка „над праговете“ от ЕК, но неполучили европейско финансиране в рамките на конкурсна сесия HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 на Рамкова програма „Хоризонт Европа“.

Поканата, в която са посочени условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение на одобрените инвестиции, е публикувана на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/.

Крайният срок за кандидатстване е 02.10.2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с Поканата до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване в писмена форма чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“. Разясненията се дават по отношение на Поканата, не съдържат становище относно качеството на предложението и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите на кандидата и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Повече информация може да намерите тук.

GoTop