Национален съвет за наука и иновации

С Ъ С Т А В
НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ

1. Национален съвет за наука и иновации в състав:

 1. Проф. Галин Цоков – министър на образованието и науката – председател
 2. Ирина Щонева – заместник-министър на икономиката и индустрията;
 3. Анастасия Маринова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ на Министерство на финансите;
 4. Проф. дн инж. Мартин Банов – председател на Селскостопанската академия;
 5. Доц. д-р- Илиян Костов – директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ на Министерство на земеделието и храните;
 6. Акад. Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките;
 7. Акад. Константин Хаджииванов – член на Управителния съвет на Българската академия на науките;
 8. Проф. Ергюл Таир – член на Управителния съвет на Българската академия на науките;
 9. Проф. Нели Косева – главен научен секретар на Българската академия на науките;
 10. Акад. Лъчезар Трайков – председател на Съвета на ректорите и ректор на Медицинския университет – София;
 11. Проф. дфн Анастас Герджиков – ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
 12. Проф. д-р Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство ;
 13. Проф. д-р Христина Янчева – ректор на Аграрния университет – Пловдив;
 14. Проф. дтн Иван Кралов – ректор на Техническия университет – София;
 15. Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова – ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет – София;
 16. Проф. дюн Борис Велчев – ректор на Висшето училище по застраховане и финанси;
 17. Проф. Красимира Станева – член на Управителния съвет на Съвета за стопанска инициатива;
 18. Боян Бойчев – член на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 19. Проф. Иван Ячев – председател на Федерацията на научно-техническите съюзи България;
 20. Проф. Жельо Владимиров – председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

2. Националният съвет за наука и иновации е с мандат от 5 години без право на повече от два последователни мандата.
3. Функциите на НСНИ са:

 • участва в разработването на Националната стратегия за научни изследвания и в подготовката на доклада за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища;
 • дава становище по докладите на научните организации и висшите училища за състоянието на научната и изследователската дейност в тях;
 • дава становища за участието на Република България в международното научно сътрудничество;
 • изготвя анализ за състоянието на научните изследвания и научното сътрудничество на Република България;
 • по искане на министъра на образованието и науката дава становища и по други въпроси, свързани с развитието на научните изследвания.
GoTop