Национални научни програми, одобрени 2018 г.

Решение № 855 от 9 декември 2021 година за изменение на националните научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (публ. 13.12.2021 г.)

Решение № 340 от 21 май 2020 година (актуализира Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)) за изменение на Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални научни програми (публ. 05.01.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 658 от 14 септември 2018 година за одобряване на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)https://www.bioactivemed-nrp.com


РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

 1. ННП „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТв НОС)https://npict.bg/bg;
  За консултации по програмата:

  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Юмер Коджаюмер, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]
 2. ННП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС)https://eplus.bas.bg/bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Весела Василева, държавен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]
 3. ННП „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“https://nnpos.wordpress.com/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Йоана Диманачка, главен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]

 4. ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“http://www.nnp-food.au-plovdiv.bg/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Кристина Николова, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]
 5. ННП „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)https://kinnpor.uni-sofia.bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Диана Лесева, държавен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]
 6. ННП “Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве)https://ez.mu-sofia.bg/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Янита Жеркова, началник на отдел в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]
 7. ННП „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“ (РЕПРОБИОТЕХ)http://reprobiotech.eu/;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]

 8. ННП „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Янита Жеркова, началник на отдел в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected]
 9. ННП „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) – Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете на официалната страница на ФНИ: https://www.fni.bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Николай Николов, главен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected];
 10. ННП “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН) – Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете на официалната страница на ФНИ: https://www.fni.bg;
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Николай Николов, главен експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected];

 11. ННП „Млади учени и постдокторанти“ .
  За консултации по програмата:
  Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и Кристина Николова, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected].
GoTop