Национални научни програми, одобрени/актуализирани 2023 г.

Решение № 339 от 3 май 2023 година за изменение на Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. и актуализирана с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. (публ. 09.05.2023 г.)

GoTop