Окончателни отчети

Резюме на Окончателен научен отчет за изпълнение на целите и задачите на Националната научна програма на МОН „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ / за изпълнение за научните задачи за периода на Програмата 23.11.2018 до 31.07.2023/ (публ. 20.11.2023 г.)


Oкончателен отчет на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (публ. 29.08.2023 г.)


Обобщен отчет за изпълнението на Националната научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ (публ. 08.03.2023 г.)


Oтчет за изпълнението на Национална програма „Mлади учени и постдокторанти“ за периода 2018-2021 г. (публ. 20.07.2022 г.)

Резюме относно Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в науката, образованието и сигурността – ИКТвНОС)
Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в науката, образованието и сигурността – ИКТвНОС) се изпълняваше в периода Ноември 2018 – Ноември 2021 г. от три водещи организации (БАН, СУ „Св. Кл. Охридски“ и ТУСофия) и още 9 университета (Университет Проф. А. Златаров Бургас, Пловдивски Университет, ХТМУ София, Русенски университет, Шуменски университет, Медицински университет София, УНИБИТ, ТУ Варна, ЮЗУ) (публ. 12.05.2022 г.)


Summary The National Research Program „Information and Communication Technologies for a Digital Single Market in Science, Education and Security“ (ICT in Science, Education and Security – ICTNOS)
The National Research Program „Information and Communication Technologies for a Digital Single Market in Science, Education and Security“ (ICT in Science, Education and Security – ICTNOS) was implemented in the period November 2018 – November 2021 by three leading organizations (BAS, Sofia University “ St. Kliment Ohridski ”and TU-Sofia) and 9 more universities (Prof. A. Zlatarov University Burgas, Plovdiv University, Plovdiv University, UCTM Sofia, University of Ruse, Shumen University, Medical University Sofia, UNIBIT, TU Varna, SWU) (publ. 12.05.2022)


Финален отчет за изпълнението на Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България, РЕПРОБИОТЕХ“ (публ. 30.09.2021 г.)

GoTop