Достъп до ресурсите на платформата Web of Science

Абонаментен договор за достъп до ресурсите на платформата Web of Science

За достъп до платформите, моля използвайте следните адреси:

http://apps.webofknowledge.com/
https://incites.thomsonreuters.com

Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани в интернет мрежите на академичните и научни институции, както и обслужващи и административни звена в областта на науката, изброени в таблицата по-долу, да ползват безпрепятствено информацията в тях.

В случай на проблеми с достъпа до платформите, моля незабавно ни информирайте.

Янита Жеркова – дирекция „Наука”, тел.:+359 2 9217 648; [email protected]

GoTop