Потребители на информация в базите данни

Потребители на реферативната и пълнотекстова в базите данни, предмет на национален абонамент на МОН

 1. Българска академия на науките
 2. Софийски университет „Св. Климент
 3. Пловдивски университет
 4. Югозападен университет „Неофит Рилски”
 5. Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”
 6. Технически университет – София
 7. Технически университет – Варна
 8. Русенски университет
 9. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
 10. Медицински университет – София
 11. Медицински университет – Варна
 12. Медицински университет – Плевен
 13. Медицински университет – Пловдив
 14. Шуменски университет
 15. Тракийски университет – Стара Загора
 16. Национален център за информация и документация
 17. Университет за национално и световно стопанство
 18. Икономически университет – Варна
 19. Стопанска академия „Д.А. Ценов” – Свищов
 20. Университет по архитектура, строителство и геодезия
 21. Технически университет – Габрово
 22. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 23. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
 24. Лесотехнически университет – София
 25. Университет по хранителни технологии – Пловдив
 26. Селскостопански университет – Пловдив
 27. Национална спортна академия „Васил Левски”
 28. Национална академия за театрално и филмово изкуство
 29. Национална художествена академия – София
 30. Национална музикална академия „Професор Панчо Владигеров” – София
 31. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
 32. Нов български университет – София
 33. Бургаски свободен университет
 34. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
 35. Американски университет в България
 36. Национален военен университет „Васил Левски”
 37. Военноморска академия „Н.Й. Вапцаров” – Варна
 38. Висше строително училище (ВСУ) „Любен
 39. Транспортен университет „Тодор Каблешков” – София
 40. Академия на МВР – София
 41. Военна академия „Раковски” – София
 42. Университет по библиотекознание и информационни технологии
 43. Висш колеж по телекомуникации и пощи – София
 44. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг , София
 45. Международен колеж – Албена
 46. Аграрен колеж – Пловдив
 47. Европейски колеж по икономика и мениджмънт – Пловдив
 48. Театрален колеж „Любен Гройс” – София
 49. Висше училище по застраховане и финанси – София
 50. Международно бизнес училище – Ботевград
 51. Колеж по икономика и администрация – Пловдив
 52. Министерство на образованието и науката
 53. Народна библиотека
 54. Селскостопанска академия
 55. Европейски политехнически университет
 56. Център за обучение на докторанти към Национален център за заразни и паразитни болести
 57. Център за обучение на докторанти към Националния център по радиобиология и радиационна защита
 58. Център за обучение на докторанти към Многопрофилна болница за активно лечение „Пирогов“
 59. Център за обучение на докторанти към СБАЛО по онкология
 60. Национален център по обществено здраве и анализи
 61. Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания
 62. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов” (НДНИВМИ)
 63. Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница” (МБАЛ НКБ)
 64. МБАЛ „Токуда Болница София”
GoTop