ННП „Млади учени и постдокторанти“

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНАТА ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

ННП „Млади учени и постдокторанти“ съгласно приложение № 11 на РМС № 577 от 17 август 2018 година за одобряване на национални научни програми (ННП).

Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

Младите учени и постдокторантите трябва да работят в: приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.; тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България; в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

Срокът за изпълнение на програмата е три години, 2018-2020, а бюджетът ѝ е 15 млн. лв. разпределени по 5 млн. лв. на година.

Програмата има два модула. Първият е насочен към младите учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен). Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени (не по-ниско от 900 лв.), така и за допълнителни месечни възнаграждения (между 200 и 500 лв.) на вече назначени в организацията бенефициент млади учени.

Втория модул на програмата има за цел стимулиране на учените – асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен) и реинтеграция към научна кариера на перспективни учени, придобили първа образователна и научна степен „доктор“, работещи в страната и чужбина. Предвижда се основно месечно възнаграждение за позицията постдокторант между 1500 и 3000 лв.

В текста на програмата е заложена и пряката отговорност на бенефициентите за популяризирането на програмата сред потенциалните участници в нея, както и към изпълнението й, и координацията с МОН на всички възникнали въпроси. Те преразпределят получените по нея средства между структурни си звена по правила и критерии, разработени и приети с решение на ръководните им органи. Правилата и критериите трябва да отчитат приноса на всяко структурно звено към общата научна продукция на бенефициента, както и да отразяват конкретната им научна специфика и да допринасят за постигането на индикаторите на програмата.

Във всяко структурно звено на бенефициентите, получили средства по програмата се сформира комисия, която задължително включва и представители на младите учени и докторантите. Комисията разработва механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще участват в програмата и определя броя и размерите на възнагражденията за младите учени и постдокторантите. Решенията на комисията се одобряват от ръководните органи на бенефициента.

Средствата по програмата се разпределят към държавните висши училища и научните организации пропорционално на интензивността на научната им продукция (брой публикации на учен) за последните три години.

Организациите-бенефициенти ще определят критериите по които ще се определят броя и размера на възнагражденията.

В приложение може да бъде открито пропорционалното разпределение на средствата за 2018 г.

При необходимост от консултации по програмата може да се свържете с г-жа Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected] и г-жа Кристина Николова, старши експерт в дирекция „Наука“, ел. адрес: [email protected].

Списък на държавните висши училища и научните организации и техните съвместни звена и пропорционалното разпределение на средствата по НП „Млади учени и постдокторанти“ за 2020 г. (публ. 15.02.2021 г.)

Списък на държавните висши училища и научните организации и техните съвместни звена и пропорционалното разпределение на средствата по НП „Млади учени и постдокторанти“ за 2019 г. (публ. 19.08.2020 г.)

Списък на държавните висши училища и научните организации и техните съвместни звена и пропорционалното разпределение на средствата по НП „Млади учени и постдокторанти“

GoTop