Регламенти и Решения на Европейския парламент и Съвета

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1488 (публ. 20.10.2021 г.)

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/820 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 20 май 2021 година относно Стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021—2027 г.: стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации и за отмяна на Решение № 1312/2013/ЕС
(публ. 20.10.2021 г.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/819 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 20 май 2021 година относно Европейския институт за иновации и технологии
(публ. 20.10.2021 г.)

РЕШЕНИЕ (EC) 2021/764 НА СЪВЕТА
от 10 май 2021 година за създаване на специфична програма за изпълнение на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за отмяна на Решение 2013/743/EC
(публ. 20.10.2021 г.)

РЕГЛАМЕНТ (Евратом) 2021/765 НА СЪВЕТА
от 10 май 2021 година за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“и за отмяна на Регламент (Евратом) 2018/1563
(публ. 20.10.2021 г.)

РЕГЛАМЕНТ (EС) 2021/695 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
oт 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013
(публ. 20.10.2021 г.)

GoTop