Стратегически документи


Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 година

С Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г. е приета Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 47 от 13 юни 06.2017 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. (Обн. – ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., Приета с РЕШЕНИЕ на НС от 07.06.2017 г.)

Оперативен план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, приет с Решение № 640 от 5 септември 2018 година на МС (публ. 11.08.2021 г.)


Национална пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. (публ. 11.06.2021 г.)


Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България, утвърден със Заповед № РД-09-3542 от 10 декември 2020 г., обнародвана в брой 6 на „Държавен вестник“ от 22.01.2021 г. (публ. 13.01.2021 г.)


Годишен план за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.


Архив „Научноизследователски инфраструктури“

GoTop