743 ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ И 101 СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПОМАГАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

743 ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ И 101 СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПОМАГАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

743 образователни медиатори и 101 социални работници са назначени в училищата, които участват в проект „Подкрепа за успех“.

Това стана ясно по време на онлайн работна среща на екипа в МОН с експерти от регионалните управления на образованието, които координират дейностите по места. По време на преустановените присъствени занятия в училище образователните медиатори и социалните работници съдействаха за подобряване на обмена на информация между учители и родители, оказваха необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата.

На срещата бяха коментирани и предстоящите обучения на медиаторите и социалните работници, които също ще се провеждат онлайн. Те ще бъдат водени от представители на висши училища, НПО и други организации, които ще ги подготвят за по-ефективна работа с родителите и с общността на децата. Също така бяха обсъдени предстоящите обучения на учители за прилагане на разработения в рамките на проекта инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система. Те ще бъдат осъществени от 255 обучители – представители на висши училища, научни организации и други институции.

Предстои и активиране на работата по кариерно ориентиране на ученици от 5 до 7 клас чрез кариерните консултанти в центровете за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР), както и чрез обученията по STEM, които бяха възпрепятствани заради форсмажорните обстоятелства, свързани с COVID-19 през учебната 2019/2020 година. Кариерното ориентиране на учениците ще се случва както чрез групови, така и с индивидуални консултации за определяне на интереси и предпочитания на учениците към определени професии. Кариерните консултанти, учителите и педагогическите съветници ще разполагат със специално разработени инструменти по проекта за прилагането им в училища, в които има ученици от V, VI и VII клас, и за кариерните консултанти към ЦПЛР.

Споделете

GoTop