АКТУАЛИЗИРАН Е СЪСТАВЪТ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

АКТУАЛИЗИРАН Е СЪСТАВЪТ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

Министерският съвет актуализира състава на Акредитационния съвет (АС) към Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/.

Промяната се налага поради постъпило заявление в агенцията от чл. кор. Николай Николов за предсрочно прекратяване на мандата му като член на АС към НАОА по лични причини.

След разглеждане на постъпилите предложения и изготвено становище от Българската академия на науките за член на АС към НАОА от квотата на Българската академия на науките е определен чл. кор. Красимир Атанасов от Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН. Той ще довърши мандата на чл. кор. Николов, който изтича на 09 септември 2026 година.

Съгласно законовите разпоредби Акредитационният съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация се състои от 11 членове – председател и 10 членове – хабилитирани лица от областите на висшето образование. Единият от тях е и заместник-председател по следакредитационно наблюдение и контрол.

Съставът на членовете включва шестима представители на висшите училища, един представител на Българската академия на науките (БАН), един представител на Селскостопанската академия и двама представители на Министерството на образованието и науката. Мандатът на председателя, заместник-председателя и на членовете на АС към НАОА е 6-годишен. Половината от състава на Акредитационния съвет, с изключение на председателя, се обновява на всеки три години.

Споделете

GoTop