БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА – ESS ERIC

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА – ESS ERIC

България вече е член на Европейската научноизследователска инфраструктура – ESS ERIC, след като министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подписа официалния договор за присъединяване.

Очакванията са бъдещото пълноправно членство на България в ESS ERIC да даде огромни възможности за достъп на научноизследователската общност у нас до най-високите академични методически стандарти за провеждане на сравнителни социални изследвания, както и да подсигури надеждна, актуална и методически прецизирана социална информация, която да бъде използвана за актуализиране и разработка на политики, стратегии, програми и конкретни мерки, водещи до провеждането на висококачествени публични политики, основани на доказателства от вече осъществени проучвания.

През 2014 г. в България е създаден Консорциум ESS ERIC – Bulgaria. От 2017 г. консорциумът, е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.), и има за цел да осигури пълноценното и равноправно участие на България в паневропейската инфраструктура ЕSS ERIC. Идеята е по този начин да се гарантира мощен информационен поток от надеждни и актуални данни за социалния климат на национално, регионално и европейско ниво, които да разкриват динамиката в нагласите и ценностите на европейските граждани, и които да предоставят уникалната възможност за изготвяне на сравнителни научни анализи както между отделните страни, така и за разработването на държавни политики основани на доказателства от проведени проучвания (evidence based policies). Финансов координатор на Консорциума е Министерство на образованието и науката.

Европейското социално изследване (ESS) е дългосрочен научноизследователски проект на Европейската комисия, стартирал през 2002 г. Проектът е единственият в света, който покрива почти целия социален спектър и следи динамиката на европейския социален климат чрез национални представителни изследвания, провеждани по единна методика на всеки две години в над 37 страни.

ESS дава възможност да се изготвят сравнителни анализи между отделните страни, резултатите от които са надеждна база за научно-обосновани социални и институционални оценки, за разработване и усъвършенстване на национални и европейски социални политики. Този инструмент е широко използван от националните правителства и от структурите на ЕС. Благодарение на неговата методология на всеки две години се провеждат национални представителни изследвания за количествено измерване на социалния климат по определена тема, с разширено използване на ИКТ-базирани системи и модели за регистриране, обработка и анализ на социалните данни.

През 2013 г. с решение на Европейската комисия (2013/700/EU) ESS е трансформиран във формат Европейска научно-изследователска инфраструктура (ЕSS ERIC), в резултат на което е част от Европейската пътна карта на научно-изследователските инфраструктури, с координатор City University, Лондон.

ESS ERIC е широко отворен за участие на всички страни. В него се включват 37 държави. Общия брой на регистрираните ползватели е близо 100 000, а над 6 000 са научните публикации в цял свят. Инфраструктурният проект има огромен потенциал за формиране на висококачествени публични политики, основани на доказателства от вече осъществени проучвания почти във всички значими обществени области, в т.ч. в сферите на образование, наука, заетост, качество на труд и живот, социални неравенства, социални политики, здравеопазване, миграция, социална интеграция, бедност, социално изключване и включване, равни възможности, корупция, дискриминация, жизнени и трудови ценности, доверие в институциите, социална сигурност и др.

Споделете

GoTop