БЛИЗО 3 600 УЧЕНИЦИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ УРОЦИ ПО ПРОЕКТА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕТО

БЛИЗО 3 600 УЧЕНИЦИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ УРОЦИ ПО ПРОЕКТА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕТО

БЛИЗО 3 600 УЧЕНИЦИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ УРОЦИ ПО ПРОЕКТА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕТОБлизо 3 600 ученици са включени в допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда от началото на проекта BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“.Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и стартира в началото на 2021 г. като възможност за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19.

Дейностите по проекта продължават до края на 2023 г., отговаряйки на новите реалности и прилагайки нови образователни подходи. Една от дейностите, която продължава, е допълнителното обучение, което могат да получат ученици с пропуски или трудности при усвояването на учебния материал. Възможност за допълнителни онлайн уроци по български език и по други предмети имат и ученици от Украйна, записани в български училища. За периода януари – март 2023 г. в допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда по различни учебни предмети са включени 1 486 деца. С тях учениците, които се възползват от тези уроци от началото, стават общо 3 557.

Голяма част от учениците ползват предоставените по проекта технически устройства. За периода от януари до март тази година за временно ползване са раздадени 1016 технически устройства на ученици и педагогически специалисти.

По проекта до момента на училищата са раздадени 64 997 преносими технически устройства за ученици и 20 692 – за педагогически специалисти, както и 1403 универсални шкафове.

Провеждат се и обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи на ученици, включително и на такива от уязвими групи. На някои им се налага да ги използват за първи път, а други изпитват затруднения при работа с тях. Дейността обхваща и първокласници, което допринася за осъществяване на прехода от предучилищно към училищно образование, в т.ч. и в електронна среда. За периода януари – март 2023 година са сформирани 905 групи за обучения, а от началото на проекта – 17 161. Общо 90 993 ученици са получили сертификати за преминато обучение. По проекта базови дигитални компетентности могат да придобиват също образователни медиатори и родители, като от началото на проекта такива обучения са преминали 25 000.

Споделете

GoTop