ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (EQAR) СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (EQAR) СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

Четиринадесетата генерална асамблея на Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR) се проведе в София в рамките на българското председателство на Европейския съюз. Форумът бе открит от заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева.

Проектът на Стратегия за периода до 2022 година дефинира Регистъра като един от стълбовете на Европейското пространство за висше образование. EQAR е пример за възможностите държави и институции да работят заедно, за постигне на общи цели и приоритети. Двете стратегически цели за този период – осигуряването на прозрачност и информация и международно доверие и признание – са от изключителна важност. Очакванията са EQAR да продължи да гарантира високо качество в европейското висше образование и да бъде източник на нови идеи.

Заместник-министър Сачева заяви, че темата за развитието на EQAR ще бъде поставена и на Конференцията на министрите, отговарящи за висшето образование, в Париж през месец май тази година.

По време на Генералната асамблея делегатите приеха редица документи: Стратегията за развитие на Регистъра до 2022 г., отчет за 2017 г., план за действие и бюджет за 2018 година. Избран беше и новият екип на Изпълнителния съвет на EQAR. Той включва експерти с опит и принос за висшето образование и по-специално в областта на осигуряване на качеството. Президентът на EQAR – Карл Дитрих, определи Генералната асамблея в София като една от най-успешните в историята на Регистъра.

България е една от първите държави, подписали в Болоня през 1999 г. Декларацията за създаване на Европейско пространство за висше образование. На всеки две до три години с цел проследяване напредъка по постигане целите на Болонския процес и набелязване на приоритетните действия за следващия период се организират срещи на министрите, отговарящи за висшето образование. По време на редовната си среща през м. май 2007 г. европейските министри, отговарящи за висшето образование, в т. ч. и българският заместник-министър, дават мандат на Групата Е4 да създаде Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR). Групата Е4 включва Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA), Европейския студентски съюз (ESU), Европейската университетска асоциация (EUA) и Европейската асоциация на институциите във висшето образование (EURASHE). През 2008 г. те учредяват EQAR с основна цел по-нататъшното развитие на Европейското пространство за висше образование чрез повишаване на прозрачността при осигуряване на качеството и по този начин повишаване на доверието в европейското висше образование. Всички агенции, които са вписани в Регистъра, имат право да провеждат процедури по оценяване на институции за висше образование в останалите държави. Съгласно Закона за висшето образование такова право на територията на България, освен на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), е предоставено и на всички агенции, вписани в EQAR. Това става при заявено желание от страна на съответното висше училище. В същото време единствената институция, която може да акредитира висшите училища на територията на България е НАОА – независим орган към Министерския съвет.

Съществуват различни категории членове на EQAR: членове-учредители, социални партньори и правителствени представители, обикновено от съответното министерство, отговорно за висшето образование. В тази категория е включено и Министерството на образованието и науката на България.

Споделете

GoTop