ДЪРЖАВАТА СТИМУЛИРА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ С 12 МЛН. ЛВ.

ДЪРЖАВАТА СТИМУЛИРА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ С 12 МЛН. ЛВ.

Държавата отпуска 12 млн. лв., за да стимулира научните организации и висшите училища да повишат броя на научните публикации в авторитетни международни научни издания.

Това предвижда приетата от Министерския съвет нова Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“. България е сред страните с ниски нива на публикуване в престижни научни издания. Това налага да се въведе инструмент, който да насърчава изследователите да публикуват. Така ще се повиши качеството на научноизследователската дейност в страната, ще се ускори международната интеграция на българската научноизследователска общност, като се засили видимостта на резултатите от дейността й (научни публикации и патенти) в световно признатите бази данни.

Програмата допълва и усилията на страната ни за изпълнение на препоръката на ЕК държавите членки да гарантират, че в най-кратки срокове е осигурен свободен достъп до научни публикации и резултати от научни изследвания, финансирани с публични средства.

За финансиране по националната програма могат да кандидатстват висшите училища (ВУ) и научните организации (НО) с програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор“ от Националната агенция по оценяване и акредитация и разполагащи с профил в Българския портал за отворена наука BPOS.

На изследователите ще бъде предоставено допълнително възнаграждение, награди или други финансови стимули за авторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, обвързано със споделяне на научни резултати в BPOS и в институционални или международни хранилища.

Очакваните резултати са повишаване броя на научните публикации с български автори в реферираните списания. Това ще се отрази положително върху рейтинга на висшите училища и научните организации в международните научни класации и ще повиши ангажираността на българските учени към инициативата за отворената наука и възприемането ѝ като стандартна практика от научноизследователската общност.

Програмата ще се изпълнява 42 месеца. Необходимо условие за участие е научните организации и висшите училища да имат и прилагат вътрешни механизми и правила за стимулиране на публикационната активност на научноизследователските си колективи, както и на отворения достъп до научна информация.

Споделете

GoTop